danas je 25.6.2021

Input:

Zaštita privatnosti radnika - Članak 29. (ZOR)

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.3.2 Zaštita privatnosti radnika – Članak 29. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Osobni podaci radnika smiju se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno ovim ili drugim zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom.

(2) Ako je osobne podatke iz stavka 1. ovoga članka potrebno prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim osobama radi ostvarivanja prava i obveza iz radnoga odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom, poslodavac mora unaprijed pravilnikom o radu odrediti koje će podatke u tu svrhu prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim osobama.

(3) Osobne podatke radnika smije prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo poslodavac ili osoba koju za to posebno opunomoći poslodavac.

(4) Pogrešno evidentirani osobni podaci moraju se odmah ispraviti.

(5) Osobni podaci za čije čuvanje više ne postoje pravni ili stvarni razlozi moraju se brisati ili na drugi način ukloniti.

(6) Poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika, dužan je imenovati osobu koja mora uživati povjerenje radnika i koja je osim njega ovlaštena nadzirati prikupljaju li se, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama osobni podaci u skladu sa zakonom.

(7) Poslodavac, osoba iz stavka 6. ovoga članka ili druga osoba koja u obavljanju svojih poslova sazna osobne podatke radnika, te podatke trajno mora čuvati kao povjerljive.


Ovime je člankom propisana obveza obzirnog i zakonitog postupanja prema osobnim podacima radnika. Budući da je odredbom članka 5. Zakona o radu propisano obvezno vođenje evidencije o radnicima i njihovom radnom vremenu, logično je da će se poslodavci redovito nalaziti u situaciji da raspolažu osobnim podacima svojih radnika, koji ne bi trebali bez prethodnog odobrenja radnika, završiti u rukama trećih osoba. Propis koji regulira zaštitu osobnih podataka je do stupanja na snagu tzv. „GDPR“ uredbe, tj. punim nazivom - Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 119, 4. 5. 2016.) bio je Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 (pročišćeni tekst)). Tim zakonom, ali i citiranom odredbom stavka 1., bilo je propisano načelo da se podaci ne smiju prikupljati bez postojanja zakonitog razloga takvog prikupljanja odnosno svrhe zbog koje se podaci prikupljaju. Međutim, stavkom 2. navedenog se članka nadalje poslodavcima nametala obveza da, ukoliko procijene da će osobne podatke radnika biti potrebno prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim osobama radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno, u svezi s radnim