danas je 28.11.2023

Input:

Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača

20.9.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača[1] u Hrvatskom saboru izglasan je 24. svibnja 2023. jednoglasno, s 119 glasova, a na snazi je od 25. lipnja 2023. U pravni okvir Zakona prenesena je Direktiva 20220/Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2020. g. o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošača, te istodobno stavljana izvan snage Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača, čije su se odredbe nalazile u Zakonu o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 19/22 i 59/23 - u nastavku teksta: ZZP) i ne omogućavale vođenje parnica u kolektivnim potrošačkim sporovima radi samog obeštećenja pojedinačnih potrošača, odnosno potrošačku naknadu štete mogla se isključivo ostvariti u pojedinačnoj parnici.

 Sustav kolektivne zaštite prava potrošača jedan je od iznimno važnih akata, alata pomoću kojih se osigurava zaštita prava i interesa većeg broja potrošača u situacijama kad pojedini trgovac, više njih, pa čak i određena gospodarska udruženja svojim postupanjem krše takva prava.

Sustav kolektivne pravne zaštite u ZZP je bio uređen Direktivom o sudskim nalozima za zaštitu interesa potrošača, a koju nacionalni pravni sustav RH prenesena važećim zakonom o zaštiti potrošača.


Međutim, takvo zakonsko uređenje pokazalo se nedovoljno učinkovitom, jer je zahtijevalo predujmljivanje odvjetničkih troškova i troškova same parnice, što je za brojne potrošače bio odvraćajući faktor zbog kojeg se nisu upuštali u pokretanje parnice radi naknade štete što je bio razlog donošenje direktive o predstavničkim tužbama na europskoj razini.

Direktivom o sudskim nalozima kao direktiva minimalne harmonizacije nisu postavljena stroga pravila koje su države članice morale implementirati, već je ostavila prostora da se sustav kolektivne pravne zaštite uredi po nahođenju svake države članice što je dovelo do znatnih razlika u razini kolektivne zaštite potrošača u EU.

Za razliku od toga, direktiva o predstavničkim tužbama o kojoj danas ovdje imamo konačni prijedlog zakona donosi niz odredbi koje su države članice obvezne prenijeti kako bi se osigurala dosljedna i ujednačena kolektivna pravna zaštita širom EU.

O samom Zakonu- nadležnost

S tim u vezi, jedan od ključnih novina koje treba naglasiti u Zakonu o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača odnosi se na zahtjeve koji se mogu istaknuti prilikom podnošenja predstavničke tužbe.

Naime, raniji odredbe ZZP ograničavala je