danas je 17.10.2021

Input:

Uvjetovanje poslodavca radniku da predoči COVID potvrdu ili PCR test

8.10.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.19.2.2 Uvjetovanje poslodavca radniku da predoči COVID potvrdu ili PCR test

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Može li poslodavac radniku uvjetovati da za ulazak, boravak i rad na radnome mjestu predoči COVID potvrdu ili PCR test? Ukoliko je odgovor potvrdan može li se predmetna obveza, odnosno uvjet definirati internim aktom, kao npr. Odlukom poslodavca?

S obzirom da je radni odnos privatnopravni odnos koji se zasniva sklapanjem ugovora (o radu), dakle, nije obvezan te da se na njega primjenjuju radnopravni propisi koje nalazimo ne samo u Zakonu o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17, 98/19) koji jest osnovni, ali nikako i jedini primjenjivi propis, nego i u čitavom nizu drugih propisa, od onih zakonskih kao što su Zakon o zaštiti na radu (“Narodne novine“ br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18., 96/18.), Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)”, tzv. „GDPR“, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (“Narodne novine“ br. 42/18.) pa sve do onih podzakonskih te specifičnih izvora radnog prava kao što su pravilnici o radu, kolektivni ugovori i slično, sve dok je tim propisima predviđena upravo obveza poslodavca da „radniku daje posao i isplaćuje plaću” (čl. 7. st. 1. Zakona o radu), da „pobliže određuje mjesto i način obavljanja rada, poštujući pri tome prava i dostojanstvo radnika“ (ne samo onih necijepljenih, nego