danas je 24.9.2023

Input:

Ulazi li bolovanje u prosijek naknade GO ako je radnik na bolovanju duže od 42 dana?

6.2.2017, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Molila bih je li bolovanje ulazi u prosjek naknade godišnjeg odmora, ukoliko je radnik bio na bolovanju duže od 42 dana?

Odgovor:

Ako Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., u nastavku: ZOR)  ili drugim zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije određeno, radnik ima pravo na naknadu plaće u visini prosječne plaće koja mu je isplaćena u prethodna tri mjeseca.

Prema članku 81. ZOR-a  za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom,