Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ugovor o ustupanju radnika - Članak 45. (ZOR)

28.7.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.6.2 Ugovor o ustupanju radnika – Članak 45. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Ugovor o ustupanju radnika između agencije i korisnika mora biti u pisanom obliku.

(2) Sastojci ugovora iz stavka 1. ovoga članka, uz opće uvjete poslovanja agencije, su podaci o:

 1. broju ustupljenih radnika koji su potrebni korisniku
 2. razdoblju na koje se ustupaju radnici
 3. mjestu rada
 4. poslovima koje će ustupljeni radnici obavljati
 5. načinu i razdoblju u kojem korisnik mora ispostaviti agenciji obračun za isplatu plaće te propisima koji se kod korisnika primjenjuju na utvrđivanje plaće i
 6. osobi koja je ovlaštena za zastupanje korisnika prema ustupljenim radnicima.

(3) U slučaju ustupanja radnika korisniku u inozemstvu, ugovor iz stavka 1. ovoga članka, uz podatke iz stavka 2. ovoga članka, mora sadržavati i podatke o:

 1. zakonodavstvu koje se primjenjuje na radni odnos ustupljenog radnika
 2. pravima ustupljenog radnika koja se ostvaruju na temelju ovoga i drugih zakona Republike Hrvatske i koja je korisnik dužan osigurati ustupljenom radniku
 3. obvezi plaćanja troškova vraćanja u zemlju.

(4) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka ne može se sklopiti za:

 1. zamjenu radnika kod korisnika kod kojega se provodi štrajk
 2. poslove koje su obavljali radnici za koje je korisnik proveo postupak kolektivnog viška radnika iz članka 127. ovoga Zakona u prethodnom razdoblju od šest mjeseci
 3. poslove koje su obavljali radnici kojima je korisnik, poslovno uvjetovanim otkazom otkazao ugovore o radu u prethodnom razdoblju od šest mjeseci
 4. obavljanje poslova koji su prema propisima o zaštiti na radu poslovi s posebnim uvjetima rada, a ustupljeni radnik ne ispunjava te posebne uvjete
 5. ustupanje radnika drugoj agenciji.

(5) Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka, agencija i korisnik mogu ugovoriti da će za ustupljene radnike, za razdoblje u kojem su mu ustupljeni, korisnik voditi propisanu evidenciju o njihovu radnom vremenu te rok i način dostave te evidencije agenciji.


Ovim se člankom propisuje obvezan sadržaj ugovora (sporazuma) o ustupanju radnika koji sklapaju agencija za privremeno zapošljavanje i korisnik te obvezan pisani oblik takvog ugovora. Također, stavkom 4. zabranjuje se sklapanje sporazuma o ustupanju radnika korisniku radi zamjene radnika kod kojeg se provodi štrajk (jer bi u suprotnom poslodavac mogao jednostavnim manevrom izbjeći teže posljedice zakonitog štrajka), zabranjuje se sklapanje istog ugovora s korisnikom koji je u prethodnom razdoblju od 6 (šest) mjeseci proveo postupak kolektivnog viška radnika, zabranjuje se sklapanje istog ugovora s korisnikom koji je u prethodnom razdoblju od 6 (šest) mjeseci poslovno uvjetovanim otkazom otkazao ugovore o radu radnika koji su radili na poslovima za obavljanje kojih traži ustupanje radnika (jer bi to značilo da je otkazao zbog razloga koji nisu objektivno bili poslovno uvjetovani razlozi, s obzirom da su mu radnici na predmetnim radnim mjestima potrebni), zatim zabranjuje sklapanje ugovora o ustupanju radnika za poslove za koje se sklapa ugovor sa skraćenim radnim vremenom (poslovi na kojima se radnika ne može zaštititi od štetnih utjecaja tehnologije rada čak niti uz primjenu svih metoda i procesa zaštite na radu), a ustupljeni radnik ne ispunjava te posebne uvjete, te se zabranjuje sklapanje ugovora kojim bi se radnik ustupao drugoj agenciji. Također, a imajući na umu činjenicu kako je ustupljeni radnik agencije, međutim, kako će isti za vrijeme predmetnog ustupa raditi kod korisnika, Zakon o radu nadalje predviđa mogućnost da agencija i korisnik navedenim ugovorom definiraju kako će za ustupljene radnike za razdoblje u kojem su mu ustupljeni evidenciju o njihovom radnom vremenu voditi korisnik i dostavljati je agenciji, obzirom da je sukladno odredbama Pravilnika o načinu vođenja evidencije o radnom vremenu (Narodne novine br. 73/2017) svakodobni obveznik vođenja te evidencije upravo agencija u svojstvu poslodavca takvog ustupljenog radnika.

Ako poslodavac (agencija za privremeno zapošljavanje) ustupi radnika bez sklopljenog sporazuma o ustupanju ili ga sklopi u slučajevima kada ga ne može sklopiti, čini prekršaj iz Zakona o radu za koji je propisana novčana kazna u rasponu od 61.000,00 do 100.000,00 kuna. Također, nadležni inspektor može prilikom provedbe inspekcijskog nadzora usmenim rješenjem u zapisniku naložiti poslodavcu da u ostavljenom roku izmijeni ugovor o ustupanju radnika koji su sklopili agencija i korisnik, na način da se u isti implementiraju svi nedostajući podaci.


SPORAZUM O USTUPANJU RADNIKA IZMEĐU AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE I KORISNIKA

Agencija za posredovanje d.o.o., Zagreb, Ilica 1, OIB: 45612378902, koje zastupa gosp. Ivo Marković, direktor društva (dalje u tekstu: ”Agencija“);

i

Poslodavac d.o.o., Zagreb, Ilica 113, OIB: 12345678901, koje zastupa gosp. Marko Ivanić, direktor društva (dalje u tekstu: ”Korisnik“);

dalje u tekstu skupno nazivani: “Ugovorne strane“,

sklopili su u Zagrebu dana 1. lipnja 2020. godine sljedeći:

Sporazum o ustupanju radnika broj 12/14

(dalje u tekstu: “Sporazum“)

Uvodna odredba

Ugovorne strane pri sklapanju ovog Sporazuma suglasno utvrđuju:

da je Agencija osnovana i ovlaštena obavljati poslove privremenog zapošljavanja temeljem rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu posl. br. Tt-07/1234-2 od 17. lipnja 2007. godine i Prijave u evidenciju ministarstva nadležnog za poslove rada od 8. srpnja 2007. godine te da je upisana u evidenciju toga ministarstva pod brojem 13/07;

da je Korisnik osnovan i upisan u registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-123/03 od 13. svibnja 2003. godine te da ima potrebu za privremenim zapošljavanjem radnika za obavljanje privremenih poslova iz svoje djelatnosti;

da nema zapreka propisanih odredbama Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14) za sklapanje ovog Sporazuma;

da su Opći uvjeti poslovanja Agencije za privremeno zapošljavanje koji prileže Sporazumu kao Prilog 1, sastavni dio ovog Sporazuma;

da su Ugovorne strane ovlaštene sklopiti ovaj Sporazum;

da se Zakonom o radu u smislu ovog Sporazuma smatra Zakon o radu objavljen u Narodnim novinama Republike Hrvatske broj 93/14.

Predmet Sporazuma

Članak 1.

Predmet ovog Sporazuma je uređenje prava i obveza u svezi s ustupanjem radnika (dalje u tekstu: ustupljeni radnik) Korisniku kao poslodavcu za obavljanje privremenih poslova.

U svrhu iz stavka 1. ovog članka, Agencija ustupa Korisniku slijedeća 2 (dva) radnika koji su potrebni Korisniku, čije će mjesto rada biti u Zagrebu, Ilica 113:

Marko Priljević, br. osobne iskaznice: 12457822 (dalje u tekstu: radnik 1), koji će obavljati poslove unapređivača prodaje i koordinatora s djelatnicima distributera zaduženim za prodaju, u razdoblju od 1. lipnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine.

Davor Krilić, br. osobne iskaznice: 235689212 (dalje u tekstu: radnik 2), koji će obavljati poslove unapređivača prodaje i

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: