Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova - Članak 46. (ZOR)

28.7.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.6.3 Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova – Članak 46. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova, agencija može sklopiti s radnikom na određeno ili neodređeno vrijeme.

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka, osim podataka iz članka 15. stavka 1. točke 1. i točaka 4. do 7. ovoga Zakona, odnosno iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona kada agencija ustupa radnika korisniku u inozemstvo, mora sadržavati i sljedeće podatke:

 1. da se ugovor sklapa radi ustupanja radnika za privremeno obavljanje poslova kod korisnika
 2. naznaku poslova za čije će se obavljanje radnik ustupati
 3. obveze agencije prema radniku u razdoblju kada je ustupljen.

(3) U razdoblju kada ustupljeni radnik zaposlen na neodređeno vrijeme nije ustupljen korisniku, ima pravo na naknadu plaće utvrđene na način iz članka 95. stavka 5. ovoga Zakona.

(4) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka koji se sklapa na određeno vrijeme koje je jednako vremenu na koje se radnik ustupa korisniku, mora sadržavati podatke o:

 1. strankama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu
 2. očekivanom trajanju ugovora
 3. sjedištu korisnika
 4. mjestu rada
 5. poslovima koje će ustupljeni radnik obavljati
 6. datumu početka i završetka rada
 7. plaći, dodacima na plaću i razdobljima isplate plaće
 8. trajanju redovitog radnog dana ili tjedna.

(5) Ugovorena plaća i drugi uvjeti rada ustupljenog radnika ne smiju biti utvrđeni u iznosu manjem, odnosno nepovoljnijem od plaće, odnosno drugih uvjeta rada radnika zaposlenog kod korisnika na istim poslovima, koje bi ustupljeni radnik ostvario da je sklopio ugovor o radu s korisnikom.

(6) Drugi uvjeti rada ustupljenog radnika u smislu stavka 5. ovoga članka su radno vrijeme, odmori i dopusti, osiguranje mjera zaštite na radu, zaštita trudnica, roditelja, posvojitelja i mladih te zaštita od nejednakog postupanja u skladu s posebnim propisom o suzbijanju diskriminacije.

(7) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, kolektivnim ugovorom sklopljenim između agencije, odnosno udruge agencija i sindikata, mogu se ugovoriti nepovoljniji uvjeti rada od uvjeta rada radnika zaposlenog kod korisnika na istim poslovima koje obavlja ustupljeni radnik.

(8) Ako se plaća, odnosno drugi uvjeti rada ne mogu utvrditi u skladu sa stavcima 5. i 6. ovoga članka, utvrđuju se ugovorom o ustupanju radnika.


Ovim se člankom propisuje mogućnost sklapanja ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova na određeno ili neodređeno vrijeme. Agencija za privremeno zapošljavanje slobodna je, dakle, sklapati i ugovore o radu na neodređeno vrijeme, za ustupanje radnika korisnicima koji u trenutku sklapanja toga ugovora možda nisu poznati ili se barem ne zna sa sigurnošću u kojim će se točno razdobljima i kojim točno korisnicima konkretni radnik privremeno ustupati, ali stavak 3. citiranog članka propisuje da je u tom slučaju (postojanja ugovora na neodređeno vrijeme) agencija kao poslodavac dužna radniku isplatiti naknadu plaće u visini prosječne plaće koja mu je isplaćena u prethodna tri mjeseca za čitavo razdoblje u kojemu nije ustupljen određenom korisniku. Na neki način, zakonodavac ovom odredbom prenosi teret “praznog hoda“ odnosno razdoblja u kojemu radnik ne radi zbog okolnosti za koje ne odgovara i koji su u konkretnom slujčaju na poslodavcu, na samog poslodavca, s obzirom da je odredbom čl. 7. st. 1. propisano kako je poslodavac “obvezan u radnom odnosu radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću“, dok je odredbom čl. 95. st. 3. Zakona propisano da “radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran“. U tom smislu, sasvim je opravdana i osnovana odredba st. 3. citiranog članka jer bi u suprotnom došlo do diskriminacije poslodavaca koji nisu agencije za privremeno zapošljavanje i koji bi morali radniku, temeljem citirane odredbe čl. 95. st. 3 ne rade.

Stavkom 2. propisan je obvezan dodatni sadržaj svakog ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova, pored onog uobičajenog i obveznog sadržaja svakog ugovora o radu propisanog odredbom čl. 15. Zakona. Nenavođenje ovih dodatnih elemenata u ugovor o radu za privremeno zapošljavanje može potaknuti, na bilo čiji zahtjev, postupak inspekcijskog nadzoru, tijekom kojega će uredujući inspektor rada moći, temeljem odredbe čl. 226. st. 1. toč. 14. Zakona, usmenim rješenjem u zapisniku poslodavcu (agenciji) narediti da u ostavljenom roku radniku s kojim je sklopio ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova, koji ne sadrži sve podatke propisane ovim Zakonom, ponudi izmjenu ugovora koji će sadržavati nedostajuće sastojke, odnosno da dopuni izdanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o radu koja ne sadrži sve sastojke propisane Zakonom. Žalba izjavljena protiv rješenja inspektora rada o upravnoj mjeri je dopuštena, ali ne odgađa izvršenje rješenje (čl. 226. st. 3. Zakona).

Iste posljedice može imati i nedostatak propisanog sadržaja ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova temeljem kojega se radnika ustupa na rad korisniku u inozemstvu (tada taj ugovor mora imati sadržaj propisan odredbama čl. 15., 18. i 46. ovog Zakona), te u slučaju da ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova na određeno vrijeme koje je jednako vremenu na koje se radnik ustupa korisniku nema sadržaj propisan odredbom čl. 46. st. 4. ovog Zakona.

Navedena odredba st. 4. regulira situaciju kada agencija sklapa ugovor o radu s radnikom za obavljanje poslova kod već poznatoga korisnika, pri čemu je agenciji u trenutku sklapanja ugovora o radu poznato i trajanje toga ustupanja. Zbog toga je propisano da ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova na određeno vrijeme koje je jednako razdoblju na koje se taj isti radnik ustupa korisniku, mora sadržavati i podatke o, između ostaloga, sjedištu korisnika i poslovima koje će ustupljeni radnik obavljati kod korisnika.

Primjer ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova:


Agencija za posredovanje d.o.o., Zagreb, Ilica 1, OIB: 45612378902, koje zastupa gosp. Ivo Marković, direktor društva (dalje u tekstu: ”Agencija“ i/ili “Poslodavac“);

i

Gosp. Ivan Marković, iz Zagreba, Masarykova 12, OIB: 78945612301 (dalje u tekstu: ”Radnik“),

sklopili su dana 1. travnja 2020. godine, u Zagrebu, slijedeći:

UGOVOR O RADU

ZA PRIVREMENO OBAVLJANJE POSLOVA

Članak 1.

(1) Ovim Ugovorom utvrđuju se međusobna prava i obveze na radu i u svezi s radom između Radnika i Poslodavca. Ovaj ugovor sklapa se radi ustupanja Radnika za privremeno obavljanje poslova kod pojedinačnih korisnika s kojima će Agencija sklapati sporazume o ustupanju Radnika, a u smislu odredbe čl. 45. Zakona o radu (Narodne novine br. 93/14).

(2) Radnik će za Poslodavca obavljati poslove na radnom mjestu komercijalista - unaprjeđivača prodaje i ostale poslove u skladu s nalozima Poslodavca, te će za obavljanje tih poslova i biti ustupan pojedinačnim korisnicima s kojima će Agencija sklapati pojedinačne sporazume o

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: