danas je 24.7.2024

Input:

Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova-Članak 46. (ZOR)

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.6.3 Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova–Članak 46. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova agencija može sklopiti s radnikom na određeno ili neodređeno vrijeme.

(2) Na ugovor o radu iz stavka 1. ovoga članka koji je sklopljen na određeno vrijeme ne primjenjuje se ograničenje broja uzastopnih ugovora o radu iz članka 12. stavka 4. ovoga Zakona.

(3) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka, osim podataka iz članka 15. stavka 1. točke 1. i točaka 4. do 7. ovoga Zakona, odnosno članka 18. stavka 2. ovoga Zakona kada agencija ustupa radnika korisniku u inozemstvo, mora sadržavati i sljedeće podatke:

1. da se ugovor sklapa radi ustupanja radnika za privremeno obavljanje poslova kod korisnika

2. naznaku vrste poslova za čije će se obavljanje radnik ustupati

3. obveze agencije prema radniku u razdoblju kada je ustupljen.

(4) Ustupljeni radnik ima pravo na naknadu plaće utvrđene na način iz članka 95. stavaka 5. do 9. ovoga Zakona:

1. ako je zaposlen na neodređeno vrijeme u razdoblju kada nije ustupljen korisniku

2. ako je zaposlen na određeno vrijeme, a kod korisnika je prije isteka razdoblja na koje je ustupljen prestala potreba za tim radnikom, u razdoblju do isteka sklopljenog ugovora o radu.

(5) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka koji se sklapa na određeno vrijeme koje je jednako vremenu na koje se radnik ustupa korisniku, osim podataka iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona, mora sadržavati podatke o nazivu, sjedištu te osobnom identifikacijskom broju korisnika.

(6) Ugovorena plaća i drugi uvjeti rada ustupljenog radnika ne smiju biti utvrđeni u iznosu manjem odnosno nepovoljnijem od plaće niti nepovoljniji od drugih uvjeta rada radnika zaposlenog kod korisnika na istim poslovima koje bi ustupljeni radnik ostvario da je sklopio ugovor o radu s korisnikom.

(7) Drugi uvjeti rada ustupljenog radnika u smislu stavka 6. ovoga članka su radno vrijeme, odmori i dopusti, blagdani i drugi dani za koje je zakonom određeno da se ne radi, osiguranje mjera zaštite na radu, zaštita trudnica, roditelja, posvojitelja i maloljetnika te zaštita od nejednakog postupanja u skladu s propisom o suzbijanju diskriminacije.

(8) Ako se plaća, odnosno drugi uvjeti rada ne mogu utvrditi u skladu sa stavcima 6. i 7. ovoga članka, utvrđuju se ugovorom o ustupanju radnika.


Ovim se člankom propisuje mogućnost sklapanja ugovora o radu za privremeno obavljanje poslova na određeno ili neodređeno vrijeme. Agencija za privremeno zapošljavanje slobodna je, dakle, sklapati i ugovore o radu na neodređeno vrijeme, za ustupanje radnika korisnicima koji u trenutku sklapanja toga ugovora možda nisu poznati ili se barem ne zna sa sigurnošću u kojim će se točno razdobljima i kojim točno korisnicima konkretni radnik privremeno ustupati, ali stavak 4. citiranog članka propisuje da je u tom slučaju (postojanja ugovora na neodređeno vrijeme, odnosno, postojanja ugovora o radu na određeno vrijeme ako je kod korisnika prije isteka razdoblja na koje je radnik ustupljen prestala potreba za tim radnikom, u razdoblju do isteka sklopljenog ugovora o radu) agencija kao poslodavac dužna radniku isplatiti naknadu plaće utvrđene na način propisan odredbom članka 95. st. 5. do 9. Zakona o radu. Na neki način, zakonodavac ovom odredbom prenosi teret “praznog hoda“ odnosno razdoblja u kojemu radnik ne radi zbog okolnosti za koje ne odgovara i koji su u konkretnom slučaju na poslodavcu, na samog poslodavca, s obzirom da je odredbom čl. 7. st. 1 je poslodavac “obvezan u radnom odnosu radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću“, dok je odredbom čl.