danas je 28.11.2023

Input:

Ugovaranje i trajanje probnog rada - Članka 53. (ZOR)

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.7 Probni rad, obrazovanje i osposobljavanje za rad (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.

3.7.1 Ugovaranje i trajanje probnog rada – Članka 53. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Prilikom sklapanja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, probni rad se ne može ugovoriti u slučaju sklapanja ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima iz članka 123. stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Probni rad iz stavka 1. ovoga članka ne smije trajati duže od šest mjeseci.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, razdoblje u kojem je određen probni rad može trajati duže ako je tijekom njegova trajanja radnik bio privremeno odsutan, osobito zbog privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljnih i roditeljskih prava prema posebnom propisu i korištenja prava na plaćeni dopust iz članka 86. ovoga Zakona.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, trajanje probnog rada može se produžiti razmjerno dužini trajanja nenazočnosti na probnom radu tako da ukupno trajanje probnog rada prije i nakon njegova prekida ne može biti duže od šest mjeseci.

(6) Ako je ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme, trajanje probnog rada mora biti razmjerno očekivanom trajanju ugovora i naravi posla koji radnik obavlja.

(7) Nakon prestanka sklopljenog ugovora o radu u kojem je bio ugovoren probni rad radnik i poslodavac pri sklapanju novog ugovora o radu za obavljanje istih poslova ne mogu ponovno ugovoriti probni rad.

(8) Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu koji se radniku može otkazati tijekom njegova trajanja, a najkasnije zadnjeg dana probnog rada.

(9) Na otkaz iz stavka 8. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o otkazu ugovora o radu, osim članka 120., članka 121. stavka 1. i članka 125. ovoga Zakona.

(10) Otkazni rok kod ugovorenog probnog rada je najmanje jedan tjedan.

(11) Ako su radnik i poslodavac tijekom trajanja radnog odnosa sklopili ugovor o radu radi obavljanja drugih poslova, pri čemu je ugovoren probni rad, u slučaju otkaza toga ugovora zbog nezadovoljavanja na probnom radu radnik ostvaruje pravo na otkazni rok u skladu s člankom 122. ovoga Zakona te pravo na otpremninu u skladu s člankom 126. ovoga Zakona.


Izmijenjenim čl. 53. Zakona o radu u institut probnog rada uvode se četiri novine. U prvom redu, riječ je o odredbama st. 4. i 5. koje propisuju mogućnost zastoja u tijeku probnog rada zbog opravdanih razloga kao što su privremena odsutnost radnika s rada, osobito zbog privremene nesposobnosti za rad (bolovanja), korištenja određenih prava iz Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (“Narodne novine“ br. 152/22.) ili pak korištenja prava na plaćeni dopust. Takav zastoj u tijeku probnog rada do sada nije bio propisan, ali je itekako bio moguć i potvrđen u sudskoj praksi. Od 1.1.2023 njegovog zastoja.

Druga novina u vezi s probnim radom sastoji se u propisivanju ograničenja kod ugovaranja trajanja razdoblja probnog rada u ugovorima na određeno vrijeme (st. 6.). Nije propisana nikakva skala razmjernosti iz koje bi proizlazilo