Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa - Članak 59. (ZOR)

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.7.7 Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – Članak 59. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Ako je stručni ispit ili radno iskustvo, zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja, poslodavac može osobu koja je završila školovanje za takvo zanimanje primiti na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (stručno osposobljavanje za rad).

(2) Razdoblje stručnog osposobljavanja za rad iz stavka 1. ovoga članka ubraja se u pripravnički staž i radno iskustvo propisano kao uvjet za rad na poslovima radnog mjesta određenog zanimanja.

(3) Stručno osposobljavanje za rad iz stavka 1. ovoga članka može trajati najduže koliko traje pripravnički staž.

(4) Ako ovim ili drugim zakonom nije drukčije propisano, na osobu koja se stručno osposobljava za rad, primjenjuju se odredbe o radnim odnosima ovoga i drugih zakona, osim odredbi o sklapanju ugovora o radu, plaći i naknadi plaće te prestanku ugovora o radu.

(5) Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad mora se sklopiti u pisanom obliku.


Ovim je člankom propisano kako poslodavac može osobu koja je završila školovanje za obavljanje poslova određenog zanimanja, primiti na stručno osposobljavanje za rad, ali bez zasnivanja radnog odnosa. Institut „stručnog osposobljavanja za rad”, ranije se, prije stupanja na snagu Zakona o radu 1. siječnja 2010. godine, nazivao „volonterski rad”. Tekst citiranog članka identičan je ranijim zakonskim rješenjima volonterskog rada, samo je naziv promijenjen. Kao što je i do sada bio slučaj s volonterskim radom, razdoblje stručnog osposobljavanja za rad ubraja se u pripravnički staž i radno iskustvo propisano kao uvjet za rad na poslovima radnog mjesta određenog zanimanja. Stručno osposobljavanje za rad najčešće koriste osobe koje ne mogu naći plaćeno radno mjesto koje bi ima se uračunavalo u pripravnički staž (obično zbog stanja na tržištu rada), pa prisiljeni obvezom polaganja stručnog ispita kako bi mogli samostalno raditi u zanimanju za koje su se školovali, pristaju na „odrađivanje” stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Na osobu koja se stručno osposobljava za rad u svemu se primjenjuju odredbe Zakona o radu i radnopravno relevantne odredbe drugih propisa, osim odredbi o sklapanju ugovorao radu (jer ga se u konkretnom slučaju ne sklapa – nema radnog odnosa), o plaći (jer nema plaće – budući da nema radnog odnosa niti rada), naknadi plaće (jer nema niti plaće, pa onda ne može biti niti naknade plaće u slučajevima nemogućnosti rada), te prestanku ugovora o radu (jer nema ugovora o radu kod stručnog osposobljavanja za rad). Stavak 5. citiranog članka predviđa obvezan pisani oblik svakog ugovora o stručnom osposobljavanju za rad. Zakonom o poticanju zapošljavanja (Narodne novine br. 57/12 i 120/12) „de facto” je izmijenjena odredba stavka 1. citiranog članka, u smislu da se stručno osposobljavati za rad mogu i osobe kojima stručni ispit ili radno iskustvo nije zakonom ili drugim propisom utvrđeno kao uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta određenog zanimanja, dakle, svatko, bez obzira na struku ili zanimanje. Ako poslodavac s osobom koja se stručno osposobljava za rad ne sklopi ugovor u pisanom obliku, kako je predviđeno stavkom 5. citiranog članka, čini prekršaj iz Zakona o radu za koji je propisana novčana kazna u rasponu od 31.000,00 do 60.000,00 kuna.


Poslodavac d.o.o., Zagreb, Ilica 113, OIB: 12345678901, koje zastupa gosp. Marko Ivanić, direktor društva (dalje u tekstu: ”Poslodavac“);

i

gosp. Ivan Marković, iz Zagreba, Masarykova 12, OIB: 78945612301 (dalje u tekstu: ”Radnik“),

a uz suglasnost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i temeljem odredaba Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine br. 57/12, 120/12),

sklopili su dana 1. veljače 2014. godine, u Zagrebu, slijedeći:

UGOVOR O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA RAD

Članak 1.

  1. Ovim Ugovorom utvrđuju se međusobna prava i obveze u svezi stručnog osposobljavanju Radnika za rad.
  2. Radnik će se kod Poslodavca stručno usavršavati za rad, s obzirom da je Radnik završio potrebno školovanje za zanimanje frizera, a stručni (majstorski) ispit i radno iskustvo u određenom trajanju propisani su zakonom i drugim propisima kao uvjet za samostalno obavljanje poslova radnog mjesta frizera i članstvo u strukovnoj organizaciji.
  3. Radnik će obavljati i sve druge poslove koji po svojoj naravi, organizaciji rada, te standardima i pravilima struke spadaju u njegov djelokrug rada, kao i one poslove koji mu povjeri Poslodavac, usmjerene realizaciji stručnog usavršavanja Radnika u njegovoj struci, kao glavnome cilju i predmetu ovog Ugovora. Poslodavac će voditi dnevnik provedbe programa stručnog osposobljavanja i nadzirati napredak Radnika u stručnom osposobljavanju.
  4. Radnik se obvezuje povjerenu mu poslove obavljati osobno, po uputama i nalozima Poslodavca.
  5. Radnik se obvezuje postupati sukladno načelima

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: