danas je 20.5.2024

Input:

Redoviti otkaz ugovora o radu - Članak 115. (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.15.4 Redoviti otkaz ugovora o radu – Članak 115. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok (redoviti otkaz), ako za to ima opravdani razlog, u slučaju:

  1. ako prestane potreba za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehnoloških ili organizacijskih razloga (poslovno uvjetovani otkaz)
  2. ako radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti (osobno uvjetovani otkaz)
  3. ako radnik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika) ili
  4. ako radnik nije zadovoljio na probnom radu (otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu).

(2) Pri odlučivanju o poslovno uvjetovanom otkazu, poslodavac mora voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika.

(3) Odredbe stavka 2. ovoga članka ne primjenjuju se na otkaz ako poslodavac zapošljava manje od dvadeset radnika.

(4) Radnik može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok, ne navodeći za to razlog.

(5) Poslodavac koji je poslovno uvjetovanim otkazom otkazao radniku, ne smije šest mjeseci od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu radniku, na istim poslovima zaposliti drugog radnika.

(6) Ako u roku iz stavka 5. ovoga članka nastane potreba zapošljavanja zbog obavljanja istih poslova, poslodavac je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu radniku kojem je otkazao iz poslovno uvjetovanih razloga.


Ovim su člankom propisane vrste redovitog otkaza. Uvijek kada je riječ o redovitom otkazu, postoji otkazni rok u ugovorenom ili propisanom trajanju, s tim da je u slučaju redovitog otkaza ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja radnika (čl. 115. st. 1. toč. 3.) radnik ovlašten samo na polovicu otkaznih rokova predviđenih odredbom čl. 122. st. 1. Zakona o radu (dvostruko kraći otkazni rok zbog skrivljenog ponašanja). Ne postoje drugi razlozi odnosno pravne osnove redovitog otkazivanja ugovora o radu, različite od navedenih u citiranom članku. Sukladno navedenome, postoje četiri vrste redovitog otkaza: 1) zbog poslovno uvjetovanih razloga - ako prestane potreba za obavljanjem određenog posla zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga, 2) zbog osobno uvjetovanih razloga - ako radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti 3) zbog skrivljenog ponašanja radnika - ako radnik krši obveze iz radnog odnosa te 4) zbog nezadovoljavanja na probnom radu - ako radnik nije zadovoljio na probnom radu. Prilikom odlučivanja o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu poslodavac mora voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika – kandidata za otkazivanje u konkretnom slučaju, s time da se ova odredba odnosi samo na tzv. „velike poslodavce” u smislu Zakona o radu (oni koji imaju najmanje 20 (dvadeset) zaposlenih radnika). Ako poslodavac otkaže ugovor o radu redovitim otkazom zbog poslovno uvjetovanih razloga, odredbe stavaka 5. i 6. citiranog članka reguliraju dodatne obveze poslodavca u odnosu na radnika kojemu je otkazao navedenim otkazom ugovor o radu. Naime, ako se nakon prestanka ugovora o radu ponovno prije isteka roka od 6 (šest) mjeseci od prestanka ugovora o radu kod poslodavca javi potreba za obavljanjem poslova radnog mjesta radnika kojemu je poslodavac prethodno otkazao ugovor o radu, poslodavac će biti dužan prvo ponuditi sklapanje novog ugovora o radu radniku koji je kod njega već radio (ali mu je radni odnos prestao zbog odluke o poslovno uvjetovanom otkazu), a tek ako taj radnik odbije ponudu, moći će ugovor sklopiti s nekim drugim radnikom. Odredba stavka 4. citiranog članka izričito ovlašćuje radnike da otkazuju ugovor o radu bez obrazloženja (iznimka: kada radnik daje izvanredni otkaz poslodavcu!). Poslodavac čini prekršaj iz Zakona o radu za koji je propisana novčana kazna u rasponu od 31.000,00 do 60.000,00 kuna, ako prije isteka roka od 6 (šest) mjeseci zaposli drugog radnika na poslovima za koje je utvrdio da je prestala potreba za njihovim obavljanjem, a nije ponudio sklapanje ugovora o radu radniku kojem je otkazao iz poslovno uvjetovanih razloga. Dakle, ako kod poslodavca, koji je radniku otkazao ugovor o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga, u roku od 6 (šest) mjeseci od prestanka ugovora o radu „starog” radnika nastane potreba za ponovnim zapošljavanjem na istom radnom mjestu odnosno na istim poslovima, pa poslodavac protivno odredbi čl. 115. st. 6 navedeni prekršaj.


Temeljem odredbi članka čl. 115. st. 1. toč. 1. i čl. 120. Zakona o radu (Narodne novine broj 93/2014, 127/2017, 98/2019) i temeljem odredbi čl. 59. st. 2 o radu,

Poslodavac d.o.o. Zagreb, Ilica 113, OIB: 12345678901, zastupano po direktoru gosp. Marku Ivaniću (dalje u tekstu: ”Poslodavac“),

donijelo je dana 15. srpnja 2020. godine sljedeću:

O D L U K U

O REDOVITOM OTKAZU UGOVORA O RADU

ZBOG POSLOVNO UVJETOVANIH RAZLOGA

Članak 1.

Gosp. Ivanu Markoviću, s prebivalištem u Zagrebu, Masarykova 13 (dalje u tekstu: „Radnik”), otkazuje se Ugovor o radu sklopljen 1. rujna 2019. godine na neodređeno vrijeme radi obavljanja poslova na radnom mjestu „komercijalista”, zbog poslovno uvjetovanih razloga.

Članak 2.

Otkazni rok iznosi 1 (jedan) mjesec i 2 (dva) tjedna sukladno odredbi čl. 122. st. 1. toč. 3. Zakona o radu (Narodne novine 93/2014,