danas je 4.8.2021

Input:

Primjeri ugovora - Ugovor o zajmu

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.34 Primjeri ugovora – Ugovor o zajmu

Skupina autora

PREUZMITE


“DRUŠTVO, adresa sjedišta, grad, OIB: 12345678902, koje zastupa

Ime i prezime, direktor društva (dalje u tekstu: ”Zajmodavac“)

i

Ime i prezime, adresa, grad, OIB: (dalje u tekstu: ”Zajmoprimac“)

sklopili su u grad, datum slijedeći

UGOVOR O ZAJMU

Članak 1.

Potpisom ovog Ugovora Zajmodavac daje Zajmoprimcu zajam u iznosu od 4.000,00 (četiri tisuće) kuna, koji se obvezuje uplatiti na račun Zajmoprimca IBAN HR123456789456123 kod Naziv banke, najkasnije do datum.

Članak 2.

(1) Zajmoprimac se ovim Ugovorom obvezuje vratiti Zajmodavcu iznos iz članka 1. ovog Ugovora najkasnije do datum jednokratnom uplatom pozajmljenog iznosa na njegov račun IBAN HR45567894561234567489koji se vodi kod Naziv banke.

Ili

(1) Zajmoprimac se ovim Ugovorom obvezuje vratiti Zajmodavcu iznos iz članka 1. ovog Ugovora najkasnije do _________ u jednakim mjesečnim obrocima koji dospijevaju _____ dana u mjesecu za tekući mjesec na njegov račun IBAN HR45567894561234567489 koji