danas je 24.9.2023

Input:

Primjeri ugovora - Ugovor o izradi aplikacije

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.49 Primjeri ugovora – Ugovor o izradi aplikacije

Skupina autora

PREUZMITE


NARUČITELJ d.o.o. za trgovinu, Ilica 1, 10000 Zagreb, OIB: 12345678910, koje zastupa gosp. Ivan Ivić, direktor društva (dalje u tekstu: "Naručitelj“),

i

IZVOĐAČ d.o.o. za usluge, Ilica 2, 10000 Zagreb, OIB: 98765432100, koje zastupa Marko Marković, direktor društva (dalje u tekstu: "Naručitelj")

sklopili su 27. srpnja 2017. godine u Zagrebu slijedeći:

UGOVOR br. 1

O IZRADI APLIKACIJE (PROGRAMSKOG RJEŠENJA) “NABAVA“

Članak 1.

Predmet ovog ugovora je reguliranje međusobnih prava i obveza Naručitelja i Izvođača u vezi pružanja usluga izrade programskog rješenja (softvera, aplikacije) pod nazivom “Nabava“, koja će unaprijediti poslovanje i informatičku potporu poslovanju Naručitelja.

Ovim se ugovorom regulira opseg ugovorenih usluga i uvjeti njihovog pružanja sa strane Izvođača, obveze Izvođača i Naručitelja, međusobna komunikacija koju oni poduzimaju radi ispunjenja ovog Ugovora, opseg i uvjeti plaćanja i druga pitanja u pogledu pravovremenog i potpunog izvršenja ovdje ugovorenoga.

Članak 2.

Izvođač se temeljem ovog Ugovora obvezuje pružiti Naručitelju uslugu izrade gore navedenog programskog rješenja kojega su detalji tj. funkcionalna specifikacija sastavni dio Ponude br. 23 koju je Izvođač dao Naručitelju dana 23.7.2017. godine, a koja se prilaže ovom Ugovoru i čini njegov sastavni dio.

Svaka izmjena Funkcionalne specifikacije iz prethodnog stavka mora biti učinjena u pisanom obliku i potpisana od obje ugovorne strane, te podliježe revalorizaciji ovim Ugovorom određene cijene koju će Naručitelj biti dužan platiti Izvođaču.

Programsko rješenje koje je predmet ovog Ugovora isporučuje se u više faza, kao zasebna projektne cjeline (moduli), i to:

Faza 1.: Priprema specifikacija i osnovne aplikacije

Faza