danas je 24.9.2023

Input:

Primjeri ugovora - Ugovor o cesiji

1.6.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.42 Primjeri ugovora – Ugovor o cesiji

Skupina autora

PREUZMITE


“Tempo“ d.d. iz ________ ul. ________ kbr. ________, OIB________________zastupana po direktoru ________________________________ kao ustupatelj potraživanja (u daljnjem tekstu: cedent), s jedne strane,

i

“Izotehna“ d.o.o. iz ________ ul. ________ kbr. ________, OIB________________ zastupana po direktoru ________________________________ kao primatelj potraživanja (u daljnjem tekstu: cesionar), s