danas je 20.6.2024

Input:

Prijava u radni odnos i početak rada

12.5.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Radnik je sa novim poslodavcem potpisao Ugovor o radu temeljem kojeg započinje sa radom 08. svibnja, sukladno čemu je provedena prijava pri mirovinskom osiguranju kao početak rada, a sve prije početka rada kako je to i regulirano Zakonom.

Radnik je započeo sa radom 08. svibnja.

Radnika prethodni poslodavac nije odjavio pri mirovinskom osiguranju 07. svibnja zbog čega naša prijava ne može biti obrađena. Prethodni poslodavac radnika odbija odjaviti zbog čega radnik nema izbora nego krenuti u privatni spor.

Postupajući u dobroj vjeri, računajući na odjavu 07. svibnja, radnik je započeo sa radom kod novog poslodavca i novi poslodavac je generirao prijavu sa 08.05. kao početak rada.

Kasnije uviđamo problematiku i spoznajemo kako prethodni poslodavac odbija radnika odjaviti 07. svibnja, no radnik kod novog poslodavca provodi dva puna radna dana računajući da je novi poslodavac učinio sve sukladno Zakonu (prijava o početku rada, ugovor o radu, početak rada). U opisanoj situaciji što je činiti novom poslodavcu obzirom da je radnik sukladno potpisanom Ugovoru započeo sa radom i predana je prijava za početak rada 08.05.?

Odgovor:

Prijava na obvezno osiguranje HZMO-a se podnosi područnoj službi/uredu/ispostavi HZMO-a, nadležnoj prema