danas je 10.5.2021

Input:

Premještanje iz državne u javnu službu

30.1.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

S obzirom da Zakon o drž.službenicima i namještenicima govori o mogućnosti premještaja iz državne u državnu službu, iz državne u javnu službu i obrnuto, je li pak moguć premještaj radnika iz jedne javne ustanove u drugu javnu ustanovu (dakle, iz javne službe u javnu službu), i ako ste mišljenja da jest, temeljem čega to smatrate?

Odgovor:

Zakonom o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/2005, 140/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 38/2013, 37/2013, 1/2015, 138/2015, 61/2017) propisana je u članku 76. mogućnost premještaja državnog službenika na drugo radno mjesto u istom ili drugom državnom tijelu, u istom ili drugom mjestu rada, ali samo na radno mjesto za koje je propisan isti stupanj obrazovanja i potrebno radno iskustvo u jednakom ili dužem trajanju. Iznimno, državni službenik može uz njegovu suglasnost biti premješten na radno mjesto za koje je propisano radno iskustvo u kraćem trajanju. Člankom 76.a istog zakona propisano je da u slučaju kada to zahtijevaju potrebe službe, službenik tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno službenik iz javne službe iznimno može biti premješten na radno mjesto u državnu službu pod uvjetima navedenim u čl. 76. Zakona o državnim službenicima, odnosno da državni službenik može biti premješten u tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno javnu službu pod istim uvjetima.

 

Predmetnim člankom 76.a Zakona o državnim službenicima definirano je i značenje pojma javne službe u smislu odredbi tog članka, pa su javne službe sukladno tom članku javne ustanove i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu ili proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i javne ustanove kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje.

 

Zakon o državnim službenicima ne propisuje mogućnost premještaja javnog službenika iz  jedne javne ustanove u drugu, niti se postojeće odredbe toga propisa mogu protumačiti na