danas je 24.7.2024

Input:

Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća(93/14)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.11 Pravilnik o postupku izbora radničkog vijeća(93/14)

Narodne novine

Na temelju članka 146. stavka 3. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14) ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

PRAVILNIK O POSTUPKU IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA

Predmet pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom uređuje:

1) utemeljenje prvoga radničkog vijeća,

2) raspisivanje prvih, redovitih i izvanrednih izbora za radničko vijeće,

3) donošenje odluke o provođenju izbora,

4) lista kandidata za članove radničkog vijeća,

5) način imenovanja i dužnosti izbornog odbora i biračkog odbora,

6) obveze poslodavca u postupku izbora radničkog vijeća,

7) utvrđivanje i objava popisa birača,

8) glasački listić,

9) način glasovanja za radničko vijeće,

10) rad izbornog odbora,

11) provođenje izbora,

12) utvrđivanje i objavljivanje rezultata izbora za radničko vijeće,

13) provođenje izbora za radnička vijeća organizacijskih jedinica i utemeljenje glavnog radničkog vijeća.

(2) Ovim Pravilnikom se propisuju obveznici, rokovi i način dostave podataka o izabranim radničkim vijećima.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Utemeljenje prvoga radničkog vijeća

Članak 2.

(1) Prijedlog za utemeljenje prvoga radničkog vijeća mogu podnijeti u pisanom obliku sindikati koji kod poslodavca imaju svoje članove ili najmanje dvadeset posto radnika zaposlenih kod poslodavca (u daljnjem tekstu: predlagatelj).

(2) Kada je predlagatelj iz stavka 1. ovoga Pravilnika skupina radnika, prijedlog mora sadržavati imena, prezimena, osobne identifikacijske brojeve i potpise tih radnika.

(3) Prijedlog za utemeljenje prvoga radničkog vijeća predlagatelj je dužan dostaviti sindikatima koji imaju svoje članove zaposlene kod poslodavca i poslodavcu koji je dostavljeni prijedlog dužan objaviti na svim oglasnim mjestima.

(4) Prijedlog sadrži obavijest da predlagatelj liste kandidata iz članka 8. stavak 1. ovoga Pravilnika, mora na skupu radnika predložiti svog člana i njegovog zamjenika u izbornom odboru, iz redova radnika zaposlenih kod poslodavca ili u organizacijskoj jedinici poslodavca.

(5) Prijedlog sadrži i obavijest da je svaka skupina radnika koja nije ujedno i predlagatelj iz stavka 1. ovoga članka, dužna uz prijedlog svog člana i zamjenika u izborni odbor, istodobno podnijeti i popis radnika s njihovim imenima, prezimenima i potpisom.

(6) U ime predlagatelja iz stavka 1. ovoga članka, njegov potpisnik je ovlašten sazvati skup radnika radi utvrđivanja uvjeta za utemeljenje radničkog vijeća i imenovanja izbornog odbora propisanih ovim Pravilnikom, a koji ne može biti sazvan u razdoblju kraćem od petnaest dana od dana objave prijedloga za utemeljenje radničkog vijeća.

(7) Skup radnika saziva se na mjestu rada na kojemu je moguće okupiti najveći broj radnika, a predlagatelj je dužan savjetovati se s poslodavcem o vremenu održavanja skupa radnika, vodeći pri tome računa da se time ne šteti djelotvornosti poslovanja poslodavca.

(8) Odluka o sazivanju skupa radnika objavljuje se na svim oglasnim mjestima poslodavca najmanje osam radnih dana prije dana održavanja skupa.

(9) Na skupu radnika iz stavka 6. ovoga članka, kojem predsjedava potpisnik predlagatelja, utvrđuju se uvjeti za utemeljenje radničkog vijeća i imenuje se izborni odbor.

(10) Na skupu iz stavka 9. ovoga članka sastavlja se zapisnik, kojeg potpisuje potpisnik predlagatelja i objavljuje ga na svim oglasnim mjestima poslodavca.

(11) Član izbornog odbora imenovan od strane predlagatelja saziva prvu sjednicu izbornog odbora.

(12) Odluku o provođenju izbora za prvo radničko vijeće donosi izborni odbor, u roku od pet radnih dana od dana imenovanja na skupu radnika.

Raspisivanje redovitih izbora za radničko vijeće

Članak 3.

(1) Radničko vijeće odluku o raspisivanju redovitih izbora za radničko vijeće, mora donijeti najkasnije pet tjedana prije isteka svog izbornog razdoblja, a koju objavljuje na svim oglasnim mjestima poslodavca i dostavlja sindikatima koji imaju svoje članove kod poslodavca te poslodavcu.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka sadrži i obavijest da je svaki predlagatelj liste kandidata iz članka 8. stavak 1. koji će podnijeti listu kandidata za članove radničkog vijeća, dužan u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja, odnosno od dana dostavljanja odluke, predložiti u pisanom obliku svog člana i zamjenika u izborni odbor.

(3) Radničko vijeće imenuje izborni odbor najkasnije četiri tjedna prije isteka svog izbornog razdoblja.

(4) Odluka radničkog vijeća o imenovanju izbornog odbora dostavlja se članovima toga odbora i njihovim zamjenicima.

(5) Ako radničko vijeće ne donese odluku o raspisivanju redovitih izbora u roku iz stavka 1. ovoga članka, na postupak izbora za radničko vijeće na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 2. ovoga Pravilnika.

Raspisivanje izvanrednih izbora za radničko vijeće

Članak 4.

(1) Izvanredni izbori za radničko vijeće mogu se raspisati:

1) ako zbog prestanka radnog odnosa, ostavke ili isključenja članova radničkog vijeća ili zamjenika članova radničkog vijeća utvrđenih zapisnikom o konačnim rezultatima izbora, radničko vijeće više nema broj članova niti njihovih zamjenika potreban za odlučivanje na način predviđen poslovnikom o radu radničkog vijeća,

2) ako su pravomoćnom sudskom odlukom poništeni izbori za radničko vijeće,

3) ako je pravomoćnom sudskom odlukom raspušteno radničko vijeće,

4) ako je u sporu radi poništenja izbora za radničko vijeće privremenom mjerom suda zabranjeno djelovanje radničkog vijeća do pravomoćnog okončanja spora.

(2) Odluku o raspisivanju izvanrednih izbora zbog razloga iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka ovlašten je donijeti predsjednik radničkog vijeća najkasnije u roku od trideset dana od dana nastanka razloga.

(3) Ako nije donesena odluka iz stavka 2. ovoga članka, ili nastupi neki od razloga iz stavka 1. podstavka 2., 3. i 4. ovoga članka na postupak izbora za radničko vijeće, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 2. ovoga Pravilnika.

(4) Na sadržaj te način objavljivanja i dostavljanja odluke iz stavka 2. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 3. ovoga Pravilnika.

(5) Na izvanrednim izborima za radničko vijeće provedenim zbog razloga iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, članovi radničkog vijeća i zamjenici članova radničkog vijeća, biraju se na vrijeme do isteka izbornog razdoblja ostalih članova toga vijeća, a zbog razloga iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka, biraju se na vrijeme do pravomoćnog okončanja spora pred sudom, odnosno na rok od četiri godine od dana objavljivanja rezultata izvanrednih izbora ako je sud pravomoćnom odlukom poništio prethodno provedene izbore.

Izborni odbor

Članak 5.

(1) Za provođenje izbora imenuje se izborni odbor.

(2) Izborni odbor ima neparni broj članova s najmanje tri člana.

(3) Ako bi izborni odbor imao parni broj članova,