danas je 30.9.2023

Input:

Poslovno uvjetovani otkaz kao jedan od načina redovitog otkaza ugovora o radu

24.10.2016, , Izvor: Verlag Dashöfer

Navedeni stručnim tekstom dajemo prikaz poslovno uvjetovanog otkaza koji predstavlja jedan od načina redovitog prestanka radnog odnosa prema odredbama Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14).

 

I Uvod

Odredbom članka 112. stavak 1. točka 7. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14.) propisan je otkaz kao jedan od ukupno osam mogućih načina prestanka radnog odnosa, odnosno ugovora o radu između radnika i poslodavca.

 

II Poslovno uvjetovani otkaz

Poslovno uvjetovani otkaz prema odredbi članka 115. stavak 1. točka 1. Zakona o radu predstavlja jedan od ukupno četiri načina redovitog otkaza ugovora o radu gdje poslodavac može otkazati radniku ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok.

Naime, pri odlučivanju o poslovno uvjetovanom otkazu, poslodavac je dužan voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika i to samo ako se radi o poslodavcu koji zapošljava više od dvadeset radnika.

Stoga, onaj poslodavac koji je poslovno uvjetovanim otkazom otkazao radniku ugovor o radu, ne smije šest mjeseci od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu radniku, na istim poslovima zaposliti drugog radnika. Međutim, ako u navedenom roku od 6 mjeseci nastane potreba zapošljavanja zbog obavljanja istih poslova, poslodavac je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu radniku kojem je otkazao iz poslovno uvjetovanih razloga.

Ujedno ukazujemo na prekršaj koji je propisan odredbom članka 228. stavak 1. točka 18. Zakona o radu gdje će se novčanom kaznom u iznosu od 31.000,00 do 60.000,00 kuna kazniti poslodavac pravna osoba ako prije isteka roka od šest mjeseci na istim poslovima zaposli drugog radnika, a nije ponudio sklapanje ugovora o radu radniku kojem je otkazao ugovor o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga, time da navedeni prekršaj pripada u teže prekršaje poslodavca.

Ujedno će se novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 6.000,00 kuna za navedeni prekršaj kazniti poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe uz napomenu da će se iznos navedene novčane kazne uvećati za dvostruko ako je počinjen u odnosu na maloljetnika.

 

III Otkazni rok

Što se tiče otkaznog roka koji je propisan odredbom članka 121. Zakona o radu, on počinje teći tek od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu, time da se na dostavu odluka o otkazu ugovora o radu na odgovarajući način primjenjuju odredbe o dostavi iz propisa kojim je uređen parnični postupak, ako postupak dostave nije uređen kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu.

Međutim, otkazni rok ne teče za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ,trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu te za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti, te vršenja dužnosti i prava državljana u obrani.

Također, ako je došlo do prekida tijeka otkaznog roka zbog