Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pomoć studentima od štete uzrokovane potresa

12.2.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.03.2.4 Pomoć studentima od štete uzrokovane potresa

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Fakultet smo, proračunski korisnik i rado bi pomogli svojim studentima koji žive na potresom pogođenim područjima. Otvorili bi poseban žiro račun za pomoć gdje bi prikupljali sredstava. Molim vas nam savjetujte kako to provesti u skladu sa Zakonom ili nam savjetujte neki drugi zakonski prihvatljiv način.

Humanitarna akcija u smislu Zakona o humanitarnoj pomoći (NN102/15, 98/19; dalje u tekstu: Zakon) je vremenski ograničeno, organizirano prikupljanje humanitarne pomoći za određenog korisnika, odnosno korisnike ili za definiranu svrhu. Organizator prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći je fizička ili pravna osoba koja prikuplja i pruža humanitarnu pomoć u skladu s odredbama Zakona kao stalni prikupljač humanitarne pomoći ili kao organizator humanitarne akcije. Organizator humanitarne akcije je pravna ili fizička osoba koja je pribavila rješenje kojim joj se odobrava provođenje humanitarne akcije u skladu s odredbama Zakona.

Humanitarnu akciju, nakon izvršnosti rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije izdanog od strane nadležnog upravnog tijela za svaku pojedinu akciju, mogu provesti:

– stalni prikupljači humanitarne pomoći

– neprofitne pravne osobe koje nemaju rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, profitne pravne osobe i fizičke osobe.

Humanitarna akcija ne može trajati duže od 90 dana. Nadležno upravno tijelo je upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo).

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije podnosi se nadležnom upravnom tijelu na propisanom obrascu najmanje petnaest dana prije planiranog početka humanitarne akcije. Iznimno, zahtjev za izdavanje rješenja može se podnijeti i u kraćem roku kada to zahtijevaju izvanredne okolnosti zbog ugroženosti života i zdravlja ljudi. Nadležno upravno tijelo donijet će rješenje o odobrenju provođenja humanitarne akcije ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– pravna, odnosno fizička osoba koja podnosi zahtjev ispunila je obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,

– pravna, odnosno fizička osoba koja podnosi zahtjev ima razrađen plan provođenja humanitarne akcije te plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći,

– pravna osoba niti odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno fizička osoba nisu pravomoćno osuđene za neko od kaznenih djela iz članka 14. stavka 2. podstavaka 4. i 5. Zakona, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu,

– pravna osoba niti odgovorna osoba u pravnoj osobi, odnosno fizička osoba nisu pravomoćno osuđene za prekršaje iz članka 14. stavka 2. podstavka 6. Zakona, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu,

– protiv pravne osobe niti protiv odgovorne osobe u pravnoj osobi, odnosno protiv fizičke osobe ne vodi se kazneni postupak za kaznena djela iz članka 14. stavka 2. podstavaka 4. i 5. Zakona,

– podnositelj zahtjeva ima otvoren račun za humanitarnu akciju.

Račun za humanitarnu akciju je bankovni račun otvoren za pojedinu humanitarnu akciju na kojem

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: