danas je 25.6.2021

Input:

Plaćeni dopust - Članak 86. (ZOR)

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.9.14 Plaćeni dopust – Članak 86. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Tijekom kalendarske godine radnik ima pravo na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće (plaćeni dopust) za važne osobne potrebe, a osobito u vezi sa sklapanjem braka, rođenjem djeteta, težom bolesti ili smrću člana uže obitelji.

(2) Radnik ima pravo na dopust iz stavka 1. ovoga članka u ukupnom trajanju od sedam radnih dana godišnje, ako to nije drukčije uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

(3) Članom uže obitelji iz stavka 1. ovoga članka smatraju se: supružnik, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi supružnici, braća i sestre, pastorčad i posvojenici, djeca povjerena na čuvanje i odgoj ili djeca na skrbi izvan vlastite obitelji, očuh i maćeha, posvojitelj i osoba koju je radnik dužan po zakonu uzdržavati, te osoba koja s radnikom živi u izvanbračnoj zajednici.

(4) Radnik ima pravo na plaćeni dopust za vrijeme obrazovanja ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja te obrazovanja za potrebe radničkog vijeća ili sindikalnog rada, pod uvjetima, u trajanju i uz naknadu određenu kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu.

(5) Za stjecanje prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, razdoblja plaćenog dopusta smatraju se vremenom provedenim na radu.

(6) Radnik po osnovi darivanja krvi, ostvaruje pravo na jedan plaćeni slobodan dan, koji koristi na dan darivanja krvi, osim ako kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.


Ovim se člankom uređuje pravo radnika na plaćeni dopust u određenim slučajevima. Radi se o institutu radnog prava koji ne predstavlja bolovanje niti godišnji odmor, nego situaciju u kojoj poslodavac, zbog određenih okolnosti koje su se pojavile na strani radnika, odobrava nedolazak radnika u određenom razdoblju na posao odnosno radno mjesto, iako mu priznaje i isplaćuje naknadu plaće za to isto razdoblje, upravo zbog specifičnih okolnosti na strani radnika. Načelno je odredbom stavka 2. propisano pravo radnika na 7 (sedam) dana plaćenog dopusta, ali se to pitanje može drukčije urediti kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Bitna je odredba stavka 5. citiranog članka koja izjednačava vrijeme provedeno na plaćenom dopustu s vremenom provedenim na radu, u smislu stjecanja određenih prava iz radnog odnosa, primjerice, otpremnine koja je izravno vezana za duljinu radnog staž kod konkretnog poslodavca.

Novost u odnosu na ranije uređenje prava dragovoljnih darivatelja krvi na jedan plaćeni slobodni dan (dan plaćenog dopusta), očituje se u tome što su oni ranije ostvarivali pravo na jedan slobodan dan s naslova dobrovoljnog darivanja krvi, u tijeku kalendarske godine sukladno radnim obvezama. Prema tekstu odredbe st. 6. citiranog članka, sada radnici – dobrovoljni darivatelji krvi to svoje pravo na jedan dan plaćenog dopusta ostvaruju upravo na dan darivanja krvi. Time se čitava stvar čini jednostavnijom, a pravo čiji se nastanak veže uz određeni događaj (u ovom slučaju – darivanje krvi), ostvaruje se istovremeno kada i nastaje, pa se time izbjegavaju moguće naknadne nesuglasice, neodobravanja dana plaćenog dopusta uz poziv na potrebe rada odnosno radne obveze i slično. Ostavljena je mogućnost da se ovo pitanje drugačije uredi kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu (dakle, uvijek aktom u čijem donošenju sudjeluje i strana koja to pravo ima i ostvaruje; stoga nije moguće drugačiji režim (različit od zakonom propisanog) propisati pravilnikom o radu ili drugom jednostranom odlukom poslodavca).

Ako radniku ne omogući korištenje plaćenog dopusta na način i pod