danas je 20.6.2024

Input:

Plaće u državnoj službi

15.5.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.09.2.2 Plaće u državnoj službi

Ivan Vidas, mag. oec.

.

Našim djelatnicima isplaćujemo putne troškove dolaska/odlaska na posao i s posla sukladno kolektivnom ugovoru i mjesečnoj obavijesti Ministarstva:

“Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 56/2022, dalje: Kolektivni ugovor) i Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/2022, dalje: Temeljni kolektivni ugovor) ugovorena je naknada troškova prijevoza od 1,35 kuna po prijeđenom kilometru ako od prebivališta odnosno boravišta do mjesta rada nema organiziranog javnog prijevoza.“

“Na dan 26. ožujka 2024. godine prema podacima Web portala mzoe-gor.hr cijena litre goriva Eurosuper 95 iznosi 1,52 eura i cijena litre goriva Eurodizel iznosi 1,45 eura. Srednja cijena litre goriva Eurosuper 95 i Eurodizel iznosi 1,49 eura, što je izvan referentne vrijednosti od 1,52 eura do 1,85 eura, a radi se o smanjenju od 11,83% u odnosu na srednju cijenu goriva za mjesec travanj 2022.“

“Slijedom navedenog, ugovorena visina naknade troškova prijevoza po kilometru umanjuje se za 8,28% (11,83% x 0,7) te od 1. travnja 2024. godine iznosi 0,17 eura.“

Zanima me je li taj iznos od 0,17 eura po kilometru u potpunosti neoporeziv?

Također, od 01.03.2024. prema kolektivnom ugovoru djelatnici stariji od 60 godina imaju pravo na isplatu putnih troškova za udaljenost kraću od 2 kilometra - je li i taj iznos cijeli neoporeziv ili oporeziv?

Sindikati državnih službenika i namještenika i Vlada Republike Hrvatske sklopili su 1.3.2024. Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 29/24; u nastavku: Izmjene i dopune KU), a sindikati javnih službenika i namještenika i Vlada Republike Hrvatske istog dana su sklopili Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (Nar. nov. br. 29/24; u nastavku: TKU).

Sindikati državnih službenika i namještenike sklopili su samo izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, dok su sindikati javnih službenika i namještenika sklopili novi Temeljni