danas je 25.6.2021

Input:

Otpremnina - Članak 126. (ZOR)

1.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.15.15 Otpremnina – Članak 126. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem.

(2) Otpremnina se ne smije ugovoriti, odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca.

(3) Ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno drukčije, ukupan iznos otpremnine iz stavka 2. ovoga članka ne može biti veći od šest prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.


Odredbe citiranog članka sadržajno odgovaraju odredbama čl. 119. starog Zakona o radu (Narodne novine br. 149/09, 61/11, 82/12, 73/13).Ovim je člankom propisano pravo radnika, kojemu poslodavac otkazuje zbog razloga koji nisu uvjetovani ponašanjem radnika, na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem, pod uvjetom da je radnik kod toga poslodavac radio najmanje dvije godine neprekidno. Prema tome, radnik koji nema najmanje dvije godine neprekidnog radnog staža kod poslodavca, nema uopće pravo na otpremninu (što ne znači da mu poslodavac ne može isplatiti određeni iznos novca povodom odluke o otkazu ugovora o radu, ako želi). Citirani članak ne navodi kod kojih sve vrsta otkaza radnik ima pravo na otpremninu, ali se iz teksta stavka 1. (koji govori o „otkazivanju iz razloga uvjetovanih ponašanjem radnika”), može iščitati da se radi o redovitim otkazima zbog poslovno i osobno uvjetovanih razloga, budući da se redoviti otkaz zbog skrivljenog ponašanja i izvanredni otkaz daju upravo zbog ponašanja radnika koje nije u skladu s obvezama preuzetim ugovorom o radu. Visina otpremnine načelno je na zakonskoj razini određena stavcima 2. i 3. citiranog članka i to na način da se ne smije ugovoriti odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu