danas je 9.5.2021

Input:

Odgoda i otpis poreznih davanja te mjere potpore -propisi, objašnjenja i primjeri knjiženja

29.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.2.4 Odgoda i otpis poreznih davanja te mjere potpore –propisi, objašnjenja i primjeri knjiženja

Maja Hleb, dipl.oec.

U „Narodnim novinama” broj 32/20, 36/20, 42/20 i 43/20 objavljene su izmjene i dopune određenih poreznih i drugih propisa kojima se nastoje ublažiti ekonomske teškoće u poslovanju poduzetnika obzirom na nastalu situaciju u vezi koronavirusa (COVID-19). U nastavku su objašnjene izmjene propisa i donijete mjere potpora sa stanjem na dan 08.04.2020.godine.

U nastavku se daju sažeci najbitnijih izmjena i dopuna zakona i drugih propisa.

1. Opći porezni zakon i Pravilnik o provedbi OPZ-a

Opći porezni zakon (u tekstu koji slijedi: OPZ) je radi nastupa posebnih okolnosti nastalih epidemijom koronavirusa (COVID-19) dopunjen dana 20.03.2020. godine („Narodne novine” broj 32/2020) i 07.04.2020. godine („Narodne novine” broj 42/2020). Dopunama OPZ-a je propisano plaćanje poreza i drugih javnih davanja u posebnim okolnostima.

Porezi u smislu ovog zakona su novčana davanja i prihod su proračuna koji se koristi za podmirivanje proračunom utvrđenih javnih izdataka. Trošarine se smatraju porezima. Drugim javnim davanjima u smislu ovog zakona smatraju se carine, pristojbe, doprinosi, naknade za koncesije, novčane kazne za porezne prekršaje i sva davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela.

Iz navedenog proizlazi da se dopune OPZ-a iz ožujka i travnja 2020. godine odnose na poreze (sve vrste poreza), sve doprinose, pristojbe, naknade za koncesije, novčane kazne za prekršaje i sva davanja koji su u nadležnosti poreznog tijela svih razina (RH i JP(R)LS) sukladno članku 3. OPZ-a.

Člankom 107.a OPZ-a stavkom 3. propisano je da se porezni obveznik koji je za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ostvario mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta sufinanciranja plaća bit će za sufinancirane neto plaće oslobođen obveze plaćanja javnih davanja.

Stavkom 4. članka 107.a OPZ-a propisano je da ako je zbog posebnih okolnosti poreznom obvezniku odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan, može ga se u cijelosti ili djelomično osloboditi podmirivanja poreznih obveza.

Dopunama OPZ-a propisano je da se za vrijeme trajanja odgode plaćanja ili obročne otplate ne obračunavaju kamate i zastara ne teče.

Detaljnija provedba ovog zakona propisana je izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona („Narodne novine” broj 45/19, 35/20 i 43/20). Izmjenama i dopunama Pravilnika o OPZ-u isključena je mogućnost odgode i otpisa za trošarine i carine.

1.1. Oslobođenje od plaćanja (otpis) dospjelih poreznih obveza

1.1.1. Oslobođenje od plaćanja doprinosa za sufinancirane neto plaće

Člankom 71.j. Pravilnika o provedbi OPZ-a koji je u primjeni od 09.04.2020. godine propisano je da će porezni obveznik, kojem je odobrena potpora za očuvanje radnih mjesta COVID-19 koju isplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu: HZZ), biti oslobođen plaćanja doprinosa za iznos isplaćene sufinancirane neto plaće prema podacima o isplaćenoj plaći iskazanim u JOPPD obrascu.

Ovo oslobođenje provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti umanjenjem obveze na porezno-knjigovodstvenoj kartici (PKK kartica koja se vodi u Poreznoj upravi), što znači da porezni obveznik za oslobađanje plaćanja doprinosa za sufinancirane neto plaće NIJE DUŽAN podnositi posebni zahtjev, već je dužan: (a) sačiniti obračun plaće, (b) dostaviti JOPPD obrazac Poreznoj upravi. Porezna uprava će oslobođenje od plaćanja doprinosa za sufinancirane neto plaće provoditi na temelju razmjene podataka s HZZ-om.

Primjer:

Poslodavac ABC d.o.o. Zagreb, Trg bana Jelačića bb, OIB 11111111111 obračunava plaću za 04/2020.

- Plaća se isplaćuje 01.05.2020. godine

- Ugovorom o radu sklopljenim s radnikom Juricom Jurićem iz Zagreba, OIB 222222222222 utvrđena je bruto plaća u iznosu 10.000,00 kn

- Radnik ima prebivalište u Zagrebu

- Prema podacima iz PK kartice radnik nema uzdržavanih članova

- Radnik je u travnju 2020. godine radio puno radno vrijeme, od čega je 72 sata radio od kuće

- Prema Aneksu Ugovora o radu od 19.03.2020. godine bruto plaća radnika za vrijeme rada kod kuće ostaje ista kao da radi u radnim prostorijama poslodavca

Poslodavac je za 04/2020 godine za radnika Juricu Jurića podnio zahtjev HZZ-u za mjeru potpore za sufinanciranje neto plaće u iznosu 4.000,00 kn. Mjera mu je odobrena.

Porezna uprava će razmjenom podataka s HZZ-om utvrditi da je poslodavcu odobrena mjera sufinanciranja neto plaće te će u PKK kartici stornirati obvezu za doprinose u ukupnom iznosu od 1.000,00 kn, koje poslodavac neće trebati uplatiti iako ih je iskazao na JOPPD obrascu.

Primjer JOPPD obrasca koji se predaje Poreznoj upravi (broj JOPPD obrasca 20122)

Poslodavac u primjeru će učiniti sljedeće:

- obračunati plaću za radnika Juricu Jurića,

- platiti razliku doprinosa

- podnijeti obrazac JOPPD Poreznoj upravi na ukupno obračunatu plaću (bruto 7.000,00 kn)

Porezna uprava će po službenoj dužnosti umanjiti obvezu za obvezne doprinose (MIO I, MIO II i zdravstveno osiguranje) u ukupnom iznosu 1.850,00 kn, a HZZ će poslodavcu refundirati neto plaću u iznosu 4.000,00 kn.

Stvarni trošak poslodavca za plaću Juricu Jurića iznosi 2.330,00 kn (umanjenje troška za 5.825,00 kn).

Knjiženja poslovnih promjena na kontima glavne knjige su prikazana u nastavku:

Objašnjenja knjiženja:

1. knjiženje obračuna plaće (7.000,00 kn bruto)

2. knjiženje oslobođenja od plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja prema podacima iz PKK kartice (ePorezna)

3. knjiženje potraživanja od HZZ za mjeru potpore COVID-19 za sufinanciranje neto plaće

4. isplata mjere potpore od strane HZZ-a na žiro-račun

1.2. Odgoda plaćanja dospjelih poreznih obveza

U slučaju da porezni obveznik zatraži, a porezno tijelo mu odobri odgodu plaćanja poreznih obveza, odgoda plaćanja se ne knjiži na