Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Naknada za prekovremeni rad, rad nedjeljom i blagdanom - primjer obračuna

31.10.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.20.1.2 Naknada za prekovremeni rad, rad nedjeljom i blagdanom – primjer obračuna

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Što se smatra prekovremenim radom?

Prekovremeni rad definira se kao rad duži od punog odnosno nepunog radnog vremena. Međutim, institut prekovremenog rada nije institut kojim se poslodavac može svakodnevno koristiti da bi u svojem poslovanju nadoknadio nedostatak radne snage, već ga u pravilu može koristiti samo u slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe. Drugim riječima, u hitnim i neredovitim situacijama. Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, dalje u tekstu ZOR) člankom 65. pobliže se regulira prekovremeni rad koji kaže da je radnik dužan raditi duže od punog, odnosno nepunog radnog vremena (prekovremeni rad), u slučaju više sile, izvanrednog povećanja opsega poslova i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe, na pisani zahtjev poslodavca. Iznimno, ako priroda prijeke potrebe onemogućava poslodavca da prije početka prekovremenog rada uruči radniku pisani zahtjev, usmeni zahtjev poslodavac je dužan pisano potvrditi u roku od sedam dana od dana kada je prekovremeni rad naložen. Ako radnik radi prekovremeno, ukupno trajanje rada radnika ne smije biti duže od pedeset sati tjedno. Prekovremeni rad pojedinog radnika ne smije trajati duže od sto osamdeset sati godišnje, osim ako je ugovoreno kolektivnim ugovorom, u kojem slučaju ne smije trajati duže od dvjesto pedeset sati godišnje. Zabranjen je prekovremeni rad maloljetnika. Trudnica, roditelj s djetetom do tri godine života, samohrani roditelj s djetetom do šest godina života, radnik koji radi u nepunom radnom vremenu kod više poslodavaca, mogu raditi prekovremeno samo ako dostave poslodavcu pisanu izjavu o pristanku na takav rad, osim u slučaju više sile.

Pisani nalog poslodavca za prekovremenim radom

Ako postoji takva prijeka potreba, radnik je po zahtjevu poslodavca dužan raditi prekovremeno, ali mu za takav rad pripada i pravo na povećanu plaću. ZOR ne govori o kolikom povećanju je riječ, već je kao i kod osnovne plaće, na ugovornim stranama da o tome postignu sporazum. Zahtjev poslodavca za prekovremenim radom mora biti u pisanom obliku, a tek iznimno ako priroda prijeke potrebe onemogućava poslodavca da prije početka prekovremenog rada uruči radniku pisani zahtjev, usmeni zahtjev je poslodavac dužan pisano potvrditi u roku od 7 dana od dana kada je prekovremeni rad naložen. Iako ZOR ne propisuje izravnu prekršajnu odgovornost za poslodavca ukoliko je izostao pisani oblik naloga (čak ni u obliku upravne mjere), to ne znači da se poslodavci ne moraju pridržavati te obveze. Budući da je zakonska obveza radnika raditi prekovremeno, neopravdano odbijanje naloga poslodavca za prekovremenim radom može se prema relevantnoj sudskoj praksi smatrati grubom povredom obveze iz radnog odnosa i osnovom za izvanredni otkaz (VSRH, Revr-370/00 od 30.1.2002., Revr-279/07 od 5.9.2007., ŽS Zagreb, Gžr-1368/02 od 11.3.2002. i dr.). Međutim, ako poslodavac nezakonito naloži prekovremeni rad, npr. u duljem trajanju od propisanog i ne postoji stvarna potreba za prekovremenim radom, tada se odbijanje takvog rada od strane radnika ne bi moglo smatrati povredom radne obveze. Dakle, otkaz koji bi se temeljio na toj konstataciji bio bi nezakonit i nedopušten (VSRH, Revr-816/10 od 3.11.2010).

Primjer 1 – Zahtjev za prekovremenim radom radnika

XXX d.o.o.

OIB: 00000000000

Riječka 100

Zagreb

Temeljem čl. 65. st. 1. Zakona o radu NN 93/14, 127/17, 98/19 u nastavku teksta: Zakon), trgovačko društvo XXX d.o.o., OIB: 00000000000, Riječka 100, Zagreb 10 000 (u nastavku teksta: Poslodavac), koje zastupa direktor Ivan Hrovat, dana 10. listopada 2020. donosi sljedeći:

ZAHTJEV ZA

PREKOVREMENIM RADOM RADNIKA

I)

Od radnika Pere Perić iz Zagreba, Zagrebačka 100, zaposlenog na radnom mjestu administrator (u nastavku teksta: Radnik), zahtijeva se dana 20. listopada 2020. prekovremeni rad u trajanju od 4 (slovima: četiri) sata, u razdoblju od 16:00 sati do 20:00 sati.

II)

Ovaj zahtjev stupa na snagu trenutkom dostave Radniku.

Obrazloženje: Tijekom današnjeg dana saznali smo da 20. listopada 2020. u naše sjedište dolazi višestruko veća poslovna dokumentacija koju je potrebno obraditi u kratkom roku za potrebe sklapanja novih važnih poslova za Poslodavca te kako nije moguće sve izvršiti u uredovno radno vrijeme Poslodavac stoga od Radnika zahtijeva prekovremeni rad.

Direktor

Ivan Horvat, dipl.oec.

Dostaviti:

1) Radniku Peri Periću, Zagrebačka 100, Zagreb,

2) Računovodstvo i financije – ovdje,

3) Pravna i kadrovska služba – ovdje.

Primjer 2 – Obračun prekovremenih sati

Osnovna plaća radnika bruto 8.000,00 kn. U mjesecu koji ima fond sati 176 i radnik npr. odradi 4 sata prekovremeno. Prema

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: