danas je 7.10.2022

Input:

Način određivanja plaće i način dostave obračuna plaće radniku

8.7.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.13.1.1 Način određivanja plaće i način dostave obračuna plaće radniku

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/2014, 127/2017, 98/2019; dalje u tekstu: ZOR) kao temeljni propis radnog zakonodavstva, propisuje da se radni odnos zasniva ugovorom o radu, a člankom 15. propisuje se obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu, odnosno pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu, prema kojem ugovor o radu, između ostalog, mora sadržavati podatke o osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo. Umjesto podataka o plaći, može se u ugovoru, odnosno potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu, uputiti na odgovarajući zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuje ta pitanja.

Iz svega navedenog proizlazi da plaća radnika mora biti određena (na način da je ugovorom o radu utvrđen njen iznos) ili odrediva (na način da je ista utvrđena kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu na koje upućuje ugovor o radu). ZOR izričito obvezuje poslodavca da radniku obračuna i isplati plaću u iznosu utvrđenom propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu. Ako osnove i mjerila za isplatu plaće nisu uređeni kolektivnim ugovorom, poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan ih je utvrditi pravilnikom o radu.

Ako plaća nije određena jer ugovor o radu ne sadrži dovoljno podataka na temelju kojih bi se ona mogla odrediti ili nema kolektivnog ugovora niti pravilnika o radu na koje upućuje ugovor o radu, poslodavac je dužan radniku isplatiti primjerenu plaću. Pod primjerenom plaćom smatra se plaća koja se redovito isplaćuje za jednaki rad, a ako takvu plaću nije moguće utvrditi, sud prema okolnostima slučaja utvrđuje