danas je 29.2.2024

Input:

Minimalna bruto plaća u 2024. godini

22.11.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.22.1.2 Minimalna bruto plaća u 2024. godini

Ivan Vidas, mag. oec.

.

Sukladno odredbama Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23, dalje u tekstu: ZOR) plaća radnika može se sastojati od osnovne odnosno ugovorene plaće, dodataka i ostalih primitaka te kao takva mora biti ugovorena, utvrđena ili propisana u brutoiznosu.

Ako osnove i mjerila za isplatu plaće nisu uređeni kolektivnim ugovorom, poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika dužan ih je utvrditi pravilnikom o radu, a poslodavac koji nije u obvezi donošenja pravilnika ili pravilnikom o radu osnove i mjerila nije utvrdio, dužan ih je ugovoriti ugovorom o radu sklopljenim s radnikom. Pri tome se misli na one elemente koji utječu na određivanje plaće kao cjeline (određivanje ugovorene odnosno osnovne plaće, definiranje dodataka i primitaka koji mogu biti dio plaće radnika).

To konkretno znači da poslodavac treba ugovorom, odnosno pravilnikom o radu definirati i valorizirati svaki pojedini element koji utječe na određivanje plaće radnika kao cjeline.

ZOR-om se plaća definira kao primitak radnika koji poslodavac isplaćuje radniku za obavljeni rad u određenom mjesecu.

Dakle,