danas je 10.5.2021

Input:

Koronavirus Covid -19 Obračun plaća i naknada plaće

24.4.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.1.1 Koronavirus Covid -19 Obračun plaća i naknada plaće

Maja Hleb, dipl.oec

Člankom 39. stavkom 1. točkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine” broj 80/13 do 89/19) propisano je da radnik ima pravo na naknadu plaće ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini.

Samoizolacija/izolacija i liječenje u vezi korona virusa se u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju smatra privremenom nesposobnošću za rad radnika za koju radnik ima pravo na naknadu plaće.

Naknada plaće u slučaju da je radnik izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini se sukladno članku 41. stavku 1. Zakona isplaćuje na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u tekstu koji slijedi: HZZO) od prvog dana korištenja prava na bolovanje, odnosno od prvog dana otvaranja bolovanja zbog izolacije/samoizolacije radi korona virusa.

Naknada plaće zbog izolacije/samoizolacije radi korona virusa pripada radniku za cijelo vrijeme trajanja bolovanja za dane (sate) rada za koje bi imao pravo na plaću da radi prema propisima o radu, odnosno sve dok odabrani liječnik ne utvrdi da je radnik sposoban za rad.

Osnovica za obračun naknade plaće za vrijeme izolacije/samoizolacije je prosječni iznos plaće koja je radniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je radnik radi korona virusa izoliran/samoizoliran (dan kad je bolovanje otvoreno, tj. prvi dan naveden u Izvješću o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad kojeg izdaje odabrani liječnik).

Naknada plaće za vrijeme samoizolacije/izolacije iznosi 100% osnovice za obračun naknade plaće uz napomenu da najviši mjesečni iznos naknade plaće za vrijeme samoizolacije/izolacije ne može iznositi više od 4.257,28 kn (proračunska osnovica koja za 2020. godinu iznosi 3.321,96 kn uvećana za 28%).

Znači, za vrijeme izolacije/samoizolacije zbog korona virusa obračun naknade plaće na teret HZZO-a obavlja se na iste osnovice i na isti način kao i kod obračuna naknada plaće na teret HZZO-a za ostale slučajeve nesposobnosti za rad koje se isplaćuju na teret fonda, samo što je u ovom slučaju potrebno voditi računa o postotku (100% kod izolacije/samoizolacije) te o tome da se zahtjev za naknadu plaće HZMO-u podnosi na pojednostavljeni (drugačiji) način od ostalih naknada plaća za vrijeme „klasičnih” bolovanja, kako je navedeno u nastavku.

Podnošenje zahtjeva za naknadu plaće za vrijeme samoizolacije/izolacije

HZZO je dana 09.03.2020. godine na internetskoj stranici https://www.hzzo.hr/postupak-predavanja-zahtjeva-za-naknadu-place-osiguranika-koji-se-nalaze-u-izolaciji/ objavio obavijest o podnošenju zahtjeva za naknadu plaće za vrijeme samoizolacije/izolacije radnika u vezi korona virusa, koja se u cijelosti prenosi u nastavku:

„S obzirom na iznimnu situaciju uslijed koje je osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) u izolaciji ograničeno kretanje predviđen je poseban postupak kojim će im se olakšati ostvarivanje prava na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad za vrijeme samoizolacije.

Osiguranik, kojem je od strane nadležnog epidemiologa utvrđena potreba izolacije, odmah se upućuje u izolaciju, a izabranog doktora je obvezan obavijestiti o tome telefonski ili putem e-maila.

Ako osiguranik u dogovoru s poslodavcem vrijeme koje je obvezan provesti u izolaciji organizira na način da posao obavlja od kuće ili na neki drugi način, ne može ostvariti i pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a, o tome također obavještava izabranog doktora. U tom mu slučaju izabrani doktor ne utvrđuje privremenu nesposobnost i ne izdaje Izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad.

Budući osiguranici u samoizolaciji nisu u mogućnost preuzeti navedeno Izvješće kod izabranog doktora, te neposredno podnijeti zahtjev za naknadu plaće HZZO-u uz propisanu dokumentaciju, iznimno im se daje mogućnost podnošenja zahtjeva elektronskim putem bez prilaganja Izvješća, a HZZO će podatke o otvorenoj privremenoj nesposobnosti po osnovi uzroka D0 - izolacija preuzeti putem Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH). Ako osiguranik nije u mogućnosti priložiti niti Potvrdu o plaći izdanu od poslodavca istu će HZZO od poslodavca zatražiti službenim putem.

Elektronski proslijeđen zahtjev osiguranika kojim traži naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti koja tereti sredstva HZZO-a obvezno mora sadržavati: ime i prezime, OIB ili MBO (matični broj osigurane osobe), kontakt telefon, te broj tekućeg računa na koji će se izvršiti isplata