danas je 20.6.2024

Input:

Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima - Članak 83. (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.9.11 Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima – Članak 83. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


Ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristi najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore, pod uvjetom da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od dva tjedna.


Ovim se člankom propisuje pravo radnika da svoj godišnji odmor koristi u dva dijela, osim ako u tom pogledu ne postigne s poslodavcem drugačiji dogovor. Taj dogovor može biti da će radnik godišnji odmor koristiti u tri dijela različitog trajanja, a može biti i da će radnik godišnji odmor koristiti odjednom u neprekinutom trajanju, pri čemu navedeni članak nalaže da radnik koji koristi godišnji odmor u dijelovima, iskoristi tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor, najmanje 2 (dva) tjedna u neprekidnom trajanju, dakle, najmanje polovicu zakonom propisanog najkraćeg godišnjeg odmora. Naravno, to neće biti slučaj kada radnik niti nema pravo na godišnji odmor u tolikom trajanju, primjerice, zbog toga što nije stekao pravo na cijeli, nego samo na srazmjerni dio godišnjeg odmora. Ako radniku ne omogući