Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Kalendar godišnjih odmora i neiskorišteni godišnji odmor u 2019.- obveze poslodavaca i prava radnika

10.7.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.12.1 Članak

Andrea Skorin

2020.12.1.1 Kalendar godišnjih odmora i neiskorišteni godišnji odmor u 2019.- obveze poslodavaca i prava radnika

Ivan Vidas, struč.spec.oec

Razdoblje mjeseca lipnja tekuće godine važno je s obzirom na dvije obveze poslodavca koje mora ispuniti prema svojim radnicima, a odnose se na omogućavanje korištenja neiskorištenog godišnjeg odmora iz prethodne kalendarske godine te obvezu izrade rasporeda korištenja godišnjih odmora za tekuću kalendarsku godinu. Temeljni propis kojim su uređena pitanja rasporeda korištenja godišnjeg odmora i prenošenja neiskorištenog godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu je Zakon o radu (NN 93/2014, 127/2017, 98/2019; u daljnjem tekstu: ZR), čije su odredbe detaljnije obrađene u nastavku ovog teksta.

Raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i ZR, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine. Dakle, do 30. lipnja 2020. poslodavac mora utvrditi plan korištenja godišnjih odmora za tu kalendarsku godinu. Ovaj raspored obvezni su utvrditi svi poslodavci, a oni poslodavci kod kojih je utemeljeno radničko vijeće, raspored korištenja godišnjih odmora trebaju donijeti nakon provedenog savjetovanja s radničkim vijećem. Poslodavac pri utvrđivanju rasporeda godišnjeg odmora, osim što vodi računa o organizaciji rada, uzima u obzir mogućnosti za odmor raspoložive radnicima. Iz toga proizlazi da poslodavac ne mora prihvatiti prijedlog radnika, ako ga ne može uskladiti s potrebama organizacije rada. U praksi se često raspored korištenja godišnjeg odmora sastavlja u dogovoru sa radnicima koji su zaposleni kod poslodavca, na način da se uvaže želje svakog radnika glede korištenja godišnjeg odmora. Međutim, bitno je naglasiti da konačnu odluku o tome kada će koji od radnika koristiti svoj godišnji odmor, donosi poslodavac. Poslodavac je potom radnika dužan najmanje 15 dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i o razdoblju njegovog korištenja. Prema navedenom, ne postoji obveza poslodavca da obavještava radnika o rasporedu korištenja godišnjeg odmora, već samo obveza da radnika mora najmanje 15 dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegovog korištenja. ZR ne propisuje formu takve obavijesti, međutim ona bi bez obzira na njezin naziv (rješenje, odluka, obavijest i sl.), trebala sadržavati podatke o načinu utvrđivanja trajanja godišnjeg odmora i biti u pisanom obliku, zbog veće sigurnosti obiju stranaka (radnika i poslodavca).

Bez obzira na ovako utvrđeni raspored korištenja godišnjih odmora, jedan dan godišnjega odmora radnik ima pravo koristiti kada on to želi, uz obvezu da o tom obavijesti poslodavca najmanje 3 dana prije njegovog korištenja, osim ako posebno opravdani razlozi na strani poslodavca to onemogućuju. Ako kod poslodavca postoji radnik koji radi u nepunom radnom vremenu kod dva ili više poslodavaca, ti poslodavci su mu dužni omogućiti istodobno korištenje godišnjeg odmora, no ako poslodavci ne postignu sporazum o tome, dužni su radniku omogućiti korištenje godišnjeg odmora prema njegovom zahtjevu.

Poslodavcu koji ne utvrdi raspored korištenja godišnjeg odmora ili propusti radnika obavijestiti o trajanju i razdoblju korištenja godišnjeg odmora najmanje 15 dana unaprijed, neće se odmah izreći novčana kazna, već će mu u provedbi inspekcijskog nadzora, inspektor usmenim rješenjem narediti ispunjenje tih obveza. Međutim, ako poslodavac radniku ne omogući korištenje godišnjeg odmora na način i pod uvjetima propisanim ZR (primjerice nije mu omogućio godišnji odmor iz prethodne godine do 30. lipnja iduće kalendarske godine), poslodavac time čini teži prekršaj za koji su propisane visoke novčane kazne (novčana kazna od 31.000,00 do 60.000,00 kn za poslodavca pravnu osobu odnosno 4.000,00 do 6.000,00 kn za poslodavca fizičku osobu i odgovornu osobu pravne osobe).

Što se tiče korištenja godišnjeg odmora u dijelovima i prenošenja godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu, bitno je istaknuti da ako radnik koristi godišnji odmor u dijelovima, mora tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor iskoristi najmanje 2 tjedna godišnjeg odmora u neprekidnom trajanju, osim ako se radnik i poslodavac drukčije ne dogovore, pod uvjetom da je ostvario pravo na godišnji odmor u trajanju dužem od dva tjedna. Prema tome, tzv. prvi dio godišnjeg odmora odnosi se na razdoblje od minimalno 2 tjedna godišnjeg odmora u neprekidnom trajanju za kalendarsku godinu za koju se

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: