danas je 24.7.2024

Input:

Izvanredni otkaz ugovora o radu - Članak 116. (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.15.5 Izvanredni otkaz ugovora o radu – Članak 116. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Poslodavac i radnik imaju opravdani razlog za otkaz ugovora o radu sklopljenog na neodređeno ili određeno vrijeme, bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznoga roka (izvanredni otkaz), ako zbog osobito teške povrede obveze iz radnog odnosa ili neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć.

(2) Ugovor o radu može se izvanredno otkazati samo u roku od petnaest dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji.

(3) Stranka ugovora o radu koja, u slučaju iz stavka 1. ovoga članka, izvanredno otkaže ugovor o radu, ima pravo od stranke koja je kriva za otkaz tražiti naknadu štete zbog neizvršenja ugovorom o radu preuzetih obveza.


Odredbe citiranog članka u cijelosti odgovaraju zakonskom uređenju izvanrednog otkaza iz odredbe čl. 108. starog Zakona o radu (Narodne novine br. 149/09, 61/11, 82/12, 73/13).

Ovim je člankom reguliran izvanredni otkaz. Kada govorimo o izvanrednom otkazu, ne postoji otkazni rok koji se primjenjuje prije nego ugovor o radu prestane, jer do prestanka radnog odnosa dolazi trenutkom dostave odluke o izvanrednom otkazu ugovora o radu. Izvanredni otkaz dopušteno je dati samo ako postoji opravdani razlog koji se očituje u osobito teškoj povredi obveze iz radnog odnosa ili nekoj drugoj osobito važnoj činjenici zbog koje nastavak radnog odnosa nije moguć, čak niti uz uvažavanje svih okolnosti i interesa obiju ugovornih stranaka. Koje su to okolnosti odnosno činjenice, zakon ne navodi, pa se u svakom pojedinom slučaju mora utvrditi predstavljaju li ostvarene činjenice dovoljno opravdani razlog za ovu vrstu otkaza, koja ostvaruje najteže pravne učinke na suprotnu stranu, jer joj radni odnos prestaje istoga trenutka kada odluku o izvanrednom otkazu primi. Međutim, odluka o izvanrednom otkazu mora se donijeti u roku od 15 (petnaest) dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se temelji, da bi bila zakonita i valjana. Rok je izričito propisan odredbom stavka 2. citiranog članka i predstavlja subjektivan prekluzivan rok u pravnom smislu, nakon isteka kojega nije više moguće donositi odluku o izvanrednom otkazu na temelju istih činjenica. Posebnu pažnju treba obratiti kod poslodavaca koji su agencije za privremeno zapošljavanje, jer su rokovi za izvanrednog otkazivanje kod njih ponešto drugačije uređeni (čl. 47. Zakona). Naime, Ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova, agencija može ustupljenom radniku izvanredno otkazati, ako su kod korisnika nastali razlozi za izvanredno otkazivanje iz citiranog čl. 116. stavka 1. i ako korisnik agenciju o tome pisano obavijesti u roku od petnaest dana od dana saznanja