danas je 2.10.2023

Input:

Isprave o plaći, naknadi plaće, otpremnini i naknadi za neiskorišteni godišnji odmor - Članak 93. (ZOR)

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.11.4 Isprave o plaći, naknadi plaće, otpremnini i naknadi za neiskorišteni godišnji odmor – Članak 93. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Poslodavac je dužan, najkasnije 15 dana od dana isplate plaće, naknade plaće, otpremnine ili naknade za neiskorišteni godišnji odmor, radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni.

(2) Poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće, otpremninu ili naknadu za neiskorišteni godišnji odmor ili ih ne isplati u cijelosti dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela njihova isplata radniku dostaviti:

1. obračun u kojem će biti iskazan ukupan iznos plaće, naknade plaće, otpremnine ili naknade plaće za neiskorišteni godišnji odmor u propisanom sadržaju

2. obračun iznosa plaće, naknade plaće, otpremnine ili naknade plaće za neiskorišteni godišnji koji je bio dužan isplatiti u propisanom sadržaju.

(3) Pod naknadom za neiskorišteni godišnji odmor iz ovoga članka podrazumijeva se naknada za neiskorišteni godišnji odmor iz članka 82. ovoga Zakona.

(4) Poslodavac je dužan u obračunu plaće ili naknade plaće iz stavka 1. ovoga članka iskazati i iznos dospjelih i isplaćenih primitaka koje radnik, u skladu s člankom 90.a ovoga Zakona, ostvaruje na temelju radnog odnosa.

(5) Obračuni iz stavka 2. ovoga članka su ovršne isprave.

(6) Ministar pravilnikom propisuje sadržaj obračuna iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.


Ovim su člankom propisane obveze poslodavca u dvije situacije: u prvoj, kada je poslodavac radniku isplatio plaću, naknadu plaće, otpremninu ili naknadu za neiskorišteni godišnji odmor, obveza je poslodavca dostaviti radniku