danas je 24.7.2024

Input:

Isplate na tekući i žiroračun radnika

5.7.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

2023.13.1.2 Isplate na tekući i žiroračun radnika

Ivan Vidas, mag. oec.

.

Sukladno članku 92. stavku 4. Zakona o radu (NN 93/2014, 127/2017, 98/2019, 151/2022) plaća, naknada plaće i ostali primici isplaćuju se u rokovima određenim kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu, a najkasnije petnaestog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Budući da računanje rokova nije posebno uređeno Zakonom o radu, ta materija ocjenjuje se primjenom općeg propisa obveznog prava, a što proizlazi iz odredbe članka 8. stavka 4. Zakona o radu, kojom je određeno da se na valjanost, prestanak ili drugo pitanje u svezi s ugovorom o radu koje nije uređeno Zakonom o radu ili drugim zakonom, primjenjuju u skladu s naravi toga ugovora opći propisi obveznoga prava.

Prema tome, za računanje roka za isplatu plaće iz članka 92. Zakona o radu mjerodavne su odredbe članka 300. Zakona o obveznim odnosima, koji u stavku 3. propisuje da u slučaju ako zadnji dan roka pada u dan kada je zakonom određeno da se ne radi, kao posljednji dan roka računa se sljedeći radni dan.

Člankom 92. stavkom 1. Zakona o radu propisano je da se plaća, naknada plaće i