danas je 20.5.2024

Input:

Isplata uskrsnice kao prigodne nagrade

4.4.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pravo na isplatu prigodne nagrade pripada radniku samo ako je to pravo definirano u nekom od internih akta poslodavca, ugovoru o radu ili kolektivnom ugovoru, odnosno odlukom poslodavca.

To znači da ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili nekim drugim internim aktom poslodavca nije propisano to pravo, a samim time ni iznos neoporezive isplate prigodne nagrade, radnik na nju nema pravo temeljem Zakona o radu. 

Stoga, ako poslodavac nije propisao obvezu isplate uskrsnice, a na to ga ne obvezuje niti kolektivni ugovor, tada nema obvezu isplate prigodne nagrade radniku. Ipak, ako pravo radnika na uskrsnicu nije uređeno niti jednim od izvora radnog prava, a poslodavac ju svejedno želi svojim radnicima isplatiti, onda može sastaviti i donijeti Odluku o isplati prigodne nagrade – uskrsnice za 2023. godinu.

 

Dodatne specifičnosti vezane za uskrsnicu kao prigodnu nagradu

Uskrsnica se može isplatiti svim djelatnicima; zaposlenima na neodređeno i određeno vrijeme, zaposlenima na puno i nepuno radno vrijeme, za vrijeme bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta, kao i za vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

Nadalje, uskrsnica se također može isplatiti i djelatnicima koji više nisu u radnom odnosu kod poslodavca, ali samo ako je o istome donesena odluka poslodavca za vrijeme trajanja radnog odnosa, zatim ako je isto popraćeno