danas je 2.10.2023

Input:

Isplata plaće, naknade plaće i primitaka uz plaću - Članak 92. (ZOR)

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.11.3 Isplata plaće, naknade plaće i primitaka uz plaću – Članak 92. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Plaća, naknada plaće i ostali primici u novcu obračunavaju se i isplaćuju radniku na njegov transakcijski račun.

(2) Javna davanja iz plaće i na plaću uplaćuju se na propisane uplatne račune na način i u rokovima u skladu s propisima o porezima i doprinosima.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, iznos ostalih primitaka i primitaka radnika na temelju radnog odnosa može se isplatiti radniku u gotovu novcu, u skladu s propisima o porezima i doprinosima.

(4) Plaća, naknada plaće i ostali primici isplaćuju se u rokovima određenim kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu, a najkasnije petnaestog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(5) Ako je za obavljanje rada ugovoreno ili utvrđeno ostvarivanje prava radnika na primitak u naravi, poslodavac ga je dužan radniku omogućiti do kraja tekućeg mjeseca za koji ostvaruje to pravo.

(6) Zbog neisplate plaće radnik može izvanredno otkazati ugovor o radu.

(7) Nije dopušten sporazum poslodavca i radnika o odricanju od prava na isplatu plaće.


Ovim je člankom regulirano pravo radnika na plaću i način njezine isplate. Sklapanjem ugovora o radu radnik se obvezuje u radnom odnosu osobno obavljati određene poslove za poslodavca, a poslodavac se obvezuje radniku osigurati (pribaviti) posao i za obavljeni rad isplatiti mu plaću. Prema odredbi citiranog članka plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada i to u novcu na transakcijski računa radnika (st. 1.), a samo iznimno, ostali primici na koje