danas je 24.7.2024

Input:

Isplata naknade troškova prijevoza

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.3.1 Isplata naknade troškova prijevoza

mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.; mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

Pravo radnika na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla nije pravo koje je utvrđeno Zakonom o radu, već je nadoknada materijalnih prava radnika troškova prijevoza uređena kolektivnim ugovorom (ako se primjenjuje), pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili odlukom poslodavca.

Ako poslodavac nije obveznik primjene kolektivnog ugovora, zapošljava manje od 20 radnika i prema čl. 26. ZoR-a nije obveznik donošenja i primjene pravilnika o radu, a u ugovoru o radu nije definirao naknadu troškova prijevoza na posao i s posla može radniku priznati pravo na navedenu isplatu temeljem odluke. Radniku poslodavca kojeg zbog određene vrste djelatnosti obvezuje primjena nekog od kolektivnih ugovora pripada pravo na isplatu troškova prijevoza na posao i s posla prema odredbama istog.

1. Neoporezivi i oporezivi iznos naknade troškova prijevoza na posao i s posla

Porezni tretman naknade troškova prijevoza na posao i s posla propisan je Pravilnikom o porezu na dohodak koji određuje da se neoporezivo mogu isplatiti naknade troškova prijevoza na posao i s posla:

  • mjesnim javnim prijevozom i/ili

  • međumjesnim javnim prijevozom.

Mjesnim javnim prijevozom isplaćuje se iznos u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte, odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako na određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran pijevoz.

Međumjesnim javnim prijevozom isplaćuje se iznos u visini stvarnihi zdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne karte, odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte. Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza.

Troškovi prijevoza na posao i s posla osim radnicima mogu se neoporezivo isplatiti i osobama koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi ili na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, kao i fizičkim osobama izaslanim na rad u Republiku Hrvatsku po nalogu inozemnog poslodavca u tuzemno društvo.

Također, od 1.1.2019. dana je mogućnost zapošljavanja umirovljenika na 4 sata bez obustave mirovine. To znači da se i zaposlenim umirovljenicima mogu nadoknaditi troškovi prijevoza na posao i s posla pod jednakim uvjetima kao i svim drugim radnicima, bez obzira na činjenicu da su zaposleni na nepuno radno vrijeme.

Temeljna pretpostavka za neoporezivu isplatu naknade troškova prijevoza je da svakom pojedinom radniku, trošak prijevoza na posao i s posla stvarno nastaje. Znači da se radniku čije je prebivalište odnosno uobičajeno boravište, (mjesto gdje stanuje ili boravi) nalazi na lokaciji na kojoj ujedno i radi (dakle, na adresi sjedišta društva ili njegove poslovne jedinice) ili se nalazi neposredno do te lokacije i to neznatne udaljenosti, zbog čega mu objektivno troškovi prijevoza i ne bi mogli nastati, zbog primjene propisa o porezu na dohodak, nema temelja za neoporezivu isplatu spomenute naknade. U tim bi slučajevima poslodavac, kojeg na isplatu naknade troška prijevoza obvezuju odredbe posebnih propisa, pravilnika o radu ili ugovora o radu, trebao radniku pri isplati te naknade utvrditi primitak po osnovi nesamostalnog rada (plaću), koja podliježe obvezi obračuna, obustave i uplate propisanih obveza za javna davanja.

Društvo može za isplatu neoporezivog iznosa naknade troška