Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Evidencija o radnicima i radnom vremenu

29.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.3.1 Evidencija o radnicima i radnom vremenu

Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev.

Sredinom 2017. godine objavljen je Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/2017) stupio je na snagu od 1. rujna 2017. godine, od kojeg dana postoji i obveza poslodavaca da ga primjenjuju. Pravilnikom je, u svrhu administrativnog rasterećenja poslodavaca, pojednostavljeno vođenje evidencija o radnicima u odnosu na prethodne propise. Pravilnikom su i nadalje propisane dvije evidencije:

 1. evidencija o radnicima
 2. evidencija o radnom vremenu.

Poslodavac evidenciju o radnicima treba početi voditi danom zasnivanja radnog odnosa i ažurno je treba voditi do prestanka radnog odnosa te istu čuva kao dokumentaciju trajne vrijednosti, a može se voditi pisano u obliku knjige ili u elektroničkom obliku.

Člankom 3. navedenog Pravilnika propisano je da evidencija o radnicima poslodavca sadrži najmanje sljedeće podatke:

 1. ime i prezime,
 2. osobni identifikacijski broj,
 3. spol,
 4. dan, mjesec i godinu rođenja,
 5. državljanstvo,
 6. prebivalište, odnosno boravište,
 7. dozvolu za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada, ako ih je strani radnik obvezan imati,
 8. stručno obrazovanje te posebne ispite i tečajeve koji su uvjet za obavljanje posla (uključujući licence, certifikate i slično),
 9. datum početka rada,
 10. naznaku radi li se o ugovoru iz članka 61. stavka 3. i članka 62. stavka 3. Zakona o radu te broj radnih sati koje će radnik raditi temeljem takvog ugovora, kao i suglasnost poslodavca kod kojeg radnik radi u punom radnom vremenu ili poslodavaca kod kojih radnik u nepunom radnom vremenu radi četrdeset sati tjedno,
 11. trajanje rada u inozemstvu, država i mjesto rada, u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo,
 12. trajanje privremenog ustupanja radnika u povezano društvo, sjedište i mjesto rada ustupljenog radnika te država poslovnog nastana povezanog društva, u slučaju ustupanja u inozemstvo,
 13. naznaku radi li se o poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i kako,
 14. mjesto rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima,
 15. ugovoreno tjedno radno vrijeme, određeno puno radno vrijeme, odnosno propisano skraćeno radno vrijeme u satima,
 16. vrijeme mirovanja radnog odnosa, neplaćenog dopusta, rodiljnih i roditeljskih dopusta ili korištenja drugih prava u skladu s posebnim propisom,
 17. datum prestanka radnog odnosa,
 18. razlog prestanka radnog odnosa.

Zbog bolje preglednosti, obvezne podatke iz evidencije o radnicima daju se tablično u nastavku, što ujedno predstavlja prijedlog ustroja evidencije.

Osim prethodno navedenih podataka, poslodavac je dužan voditi i druge podatke od kojih ovisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom (obavijest ili potvrda o trudnoći, majčinstvo, dojenje djeteta, status samohranog roditelja, status posvojitelja,

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: