danas je 24.7.2024

Input:

Evidencija o radnicima i radnom vremenu

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.3.1 Evidencija o radnicima i radnom vremenu

mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.; mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

Odredbom Zakona o radu svim poslodavcima propisana je obveza vođenja evidencije o radnicima i njihovom radnom vremenu. Poslodavac je dužan inspektoru rada na njegov zahtjev dostaviti te podatke. Navedene evidencije trebaju biti vođene ažurno, uredno i razumljivo, a pritom poslodavci samostalno odlučuju o načinu njihovog popunjavanja (pisani ili digitalni oblik).

Poslodavac je dužan voditi evidenciju o radnicima koji su kod njega zaposleni. Evidencija mora sadržavati podatke o:

radnicima i

o radnom vremenu.

Poslodavac je dužan inspektoru rada na njegov zahtjev dostaviti te podatke. Ministar nadležan za rad pravilnikom propisuje sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima i radnom vremenu. Propisana je obveza poslodavca da za svoje radnike i druge osobe čiji rad koristi, a koji s njime nisu u radnom odnosu, vodi evidenciju čiji je sadržaj i način vođenja propisan Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (Narodne novine, br. 73/2017).

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima razlikuje:

evidenciju o radnicima (evidenciju o osobama koje su s poslodavcem u radnom odnosu) i

evidenciju o osobama koje s poslodavcem nisu u radnom odnosu, ali poslodavac njihov rad koristi (npr. učenici, studenti).

Podaci o radnicima

Evidencija o radnicima poslodavca sadrži najmanje sljedeće podatke:

1) ime i prezime,

2) osobni identifikacijski broj,

3) spol,

4) dan, mjesec i godinu rođenja,

5) državljanstvo,

6) prebivalište, odnosno boravište,

7) dozvolu za boravak i rad ili potvrdu o prijavi rada, ako ih je strani radnik obvezan imati,

8) stručno obrazovanje te posebne ispite i tečajeve koji su uvjet za obavljanje posla (uključujući licence, certifikate i slično),

9) datum početka rada,

10) naznaku radi li se o ugovoru na puno ili nepuno radno vrijeme, postoji li sklopljen ugovor o radu s drugim poslodavcem u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati godišnje te broj radnih sati koje će radnik raditi temeljem takvog ugovora, kao i suglasnost poslodavca kod kojeg radnik radi u punom radnom vremenu ili poslodavaca kod kojih radnik u nepunom radnom vremenu radi četrdeset sati tjedno,

11) trajanje rada u inozemstvu, država i mjesto rada, u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo,

12) trajanje privremenog ustupanja radnika u povezano društvo, sjedište i mjesto rada ustupljenog radnika te država poslovnog nastana povezanog društva, u slučaju ustupanja u inozemstvo,

13) naznaku radi li se o poslovima na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i kako,

14) mjesto rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima,

15) ugovoreno tjedno radno vrijeme, određeno puno radno vrijeme, odnosno propisano skraćeno radno vrijeme u satima,

16) vrijeme mirovanja radnog odnosa, neplaćenog dopusta, rodiljnih i roditeljskih dopusta ili korištenja drugih prava u skladu s posebnim propisom,

17) datum prestanka radnog odnosa i

18) razlog prestanka radnog odnosa.

Osim prethodno navedenih podataka, poslodavac je dužan voditi i druge podatke o kojima ovisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom (mirovinski staž do početka rada kod poslodavca, obavijest ili potvrda o trudnoći, majčinstvo, dojenje djeteta, status samohranog roditelja, status posvojitelja, profesionalna bolest, ozljeda na radu, profesionalna nesposobnost za rad, smanjenje radne sposobnosti uz preostalu radnu sposobnost, smanjenje radne sposobnosti uz djelomični gubitak radne sposobnosti, neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti, neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, invalidnost, invalidska mirovina zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti, za radnike koji rade u nepunom radnom vremenu podatak o svakom drugom poslodavcu kod kojeg radnik radi u nepunom radnom vremenu i slično).

Osim prethodno navedene evidencije o radnicima, ako koristi njihov rad, poslodavac je dužan voditi i posebne evidencije o:

1) radnicima koje mu je privremeno ustupilo s njim povezano društvo,

2) osobama koje se kod poslodavca nalaze na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa,

3) redovitim studentima koji kod poslodavca rade posredstvom ovlaštenih studentskih centara,

4) redovitim učenicima koji kod njega rade posredstvom ovlaštenih