danas je 15.8.2022

Input:

Dužnosti i ovlasti inspektora rada u provođenju inspekcijskog nadzora

27.5.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.10.1.3 Dužnosti i ovlasti inspektora rada u provođenju inspekcijskog nadzora

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Inspekcija rada obavlja inspekcijske i druge stručne poslove u području rada i zaštite na radu, ako posebnim zakonom nije drukčije propisano, odnosno obavlja inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju radni odnosi i zaštita na radu.

Inspekcijski nadzor

Inspektor provodi i pokreće po službenoj dužnosti, a iznimno na zahtjev stranke, kada je to propisano posebnim zakonom. Zaprimljene predstavke u kojima su navedeni podaci o prijavitelju (ime i prezime te adresa stanovanja), a kojima se ukazuje na postupanja protivna propisima mogu se koristiti kao povod za obavljanje inspekcijskog nadzora.

Kao podnositelj predstavke niste dužni navesti podatke o svom identitetu, a ako želite biti pisanim putem obaviješteni o utvrđenom stanju i poduzetim mjerama, u predstavci navedite svoje ime, prezime i adresu (mjesto, ulica i kućni broj) ili ime i prezime i adresu svog opunomoćenika.

Korisno je navesti i broj telefona ili e-mail adresu putem kojih vas inspektor rada u slučaju potrebe može kontaktirati. Ako s obzirom na sadržaj zaprimljene predstavke inspektor rada nije ovlašten obavljati nadzor, odnosno poduzimati mjere, o tome će pisano obavijestiti podnositelja.

Inspektor rada dužan je u obavljanju inspekcijskih poslova čuvati identitet podnositelja predstavke. Iznimno od toga, inspektor, odnosno drugi državni službenik nije dužan čuvati identitet podnositelja predstavke koji sudjeluje u postupku kao zainteresirana osoba radi zaštite svojih prava i pravnih interesa ako to po prirodi stvari nije moguće ili je tako propisano posebnim zakonom.

Prijava se može podnijeti poštom, elektroničkom poštom ili telefonom, s time da se telefonom ne može prijaviti povreda prava za utvrđivanje.