danas je 17.4.2024

Input:

Darko Graf dipl. iur.

8.2.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.15.7 Darko Graf dipl. iur.

1.1.2024Članak 118. Zakona o radu u cijelosti je brisan od 1.1.2023. stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, objavljenim u Narodnim novinama br. 151/2022. Njime je ugovornim stranama bila ostavljena mogućnost da ugovore (predvide) mogućnost redovitog otkazivanja ugovora o radu na određeno vrijeme, bez obzira na pravnu narav toga ugovora (ugovor sa završnim rokom), čije je bitno svojstvo da prestaje istekom roka na koji