danas je 24.7.2024

Input:

Članak 9. (ZOMO)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1.1.1 Članak 9. (ZOMO)

Vesna Dejanović, dipl. oec.


(1) Obvezno su osigurani:

  1. radnici, službenici i namještenici i s njima, prema posebnim propisima, izjednačene osobe, zaposleni na državnom području Republike Hrvatske


Komentar

Ovim se člankom propisuje obveza na mirovinsko osiguranje za određene kategorije osiguranika.

Osobe koje odgovarajućim aktom (ugovor o radu, rješenje, odluka i sl.) imaju s poslodavcem definiran radno-pravni status, obvezne su na osiguranje (radnici, službenici i namještenici i s njima izjednačene osobe prema posebnim propisima).

Ovim se stavkom po prvi puta u Zakon izričito uvode službenici i namještenici u skladu s odredbama Zakona o državnim službenicima (Nar.nov., broj: 92/05…61/17).


  1. osobe izabrane ili imenovane na dužnosti u tijelima javne vlasti, jedinicama lokalne samouprave i jedinicama područne (regionalne) samouprave, ako za taj rad primaju plaću
  2. osobe koje se stručno osposobljavaju za rad prema posebnim propisima


Komentar

Odredbe članka 9. stavka 1. točke 3. i 4. Zakona mijenjaju se zbog pojašnjenja instituta stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u odnosu na odredbe članka 59. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17) i članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, br. 57/12, 120/12 i 16/17).

Obvezno osiguranje ovih osoba je Zakonom bilo propisano u dvije točke, a s obzirom da se radi o istoj kategoriji osiguranika koji se razlikuju samo propisom na osnovu kojeg im je priznato svojstvo osiguranika, novom se odredbom njihova obveza osiguranja propisuje jednom točkom


  1. osobe koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, prema posebnim propisima – briše se


Komentar

Radi se o osobama s kojima poslodavac (fizička ili pravna osoba koja nezaposlenu osobu stručno osposobljava za rad), na osnovi članka 7. Zakona o poticanju zapošljavanja (“Narodne novine“, br. 57/12. i 120/12. - u daljnjem tekstu: ZPZ), sklapa ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, ako ispunjavaju odgovarajuće uvjete iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. do 3. ZPZ-a i ako im Zavod za zapošljavanje odobri korištenje mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Razlika između članka 7. ZPZ-a i članka 59. ZR-a